บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ผู้ให้บริการ สถานที่/ช่องทางให้บริการ ช่องทางติดต่อสอบถามการให้บริการ รูปแบบการให้บริการ เงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ (บาท)  เงินลงทุนต่อครั้งขั้นต่ำ(บาท) ทรัพย์สินที่ลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด        online (ผ่าน mobile application           "K-My Funds") 0-2673-3888
ka.customer@kasikornasset.com
www.kasikornasset.com 
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า 500 500 กองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด สำนักงานใหญ่/online (https://order.tmbam.com)           1725 หรือ 02-838-1800
marketing@tmbam.com
www.tmbam.com
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า 1,000 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของแต่ละกองทุน
กองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด สำนักงานใหญ่/online
(www.krungsriassetonline.com)      
0-2657-5757 krungsriasset.clientservice@krungsri.com
www.krungsriasset.com 
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า 1,000,000 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของแต่ละกองทุน
กองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 0-2686-6100
callcenter@ktam.co.th
www.ktam.co.th
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า 1,000 1,000 กองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่/Online
 (ผ่าน mobile application''SCB Easy'')
02-7777777 กด 0 กด 6 หรือ 02-9491500
advisory.scbam@scb.co.th
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า 5,000 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของแต่ละกองทุน
กองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 02-6606620 
cp@merchantasset.co.th
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า 1,000,000 ขึ้นอยู่กับตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน กองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่/Online
(ผ่าน mobile application "Premier Online-Premier Advice")
02-7862222
 wealthservice@uobam.co.th
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า 10,000 ตามขั้นต่ำของแต่ละ
กองทุน
กองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์
ผู้ให้บริการ สถานที่/ช่องทางให้บริการ ช่องทางติดต่อสอบถามการให้บริการ รูปแบบการให้บริการ เงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ (บาท)  เงินลงทุนต่อครั้งขั้นต่ำ(บาท) ทรัพย์สินที่ลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 0-2056-8888
TNSOnline@thanachart.co.th
www.thanachartsec.com
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า 500,000 (ไม่มี) กองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ และทุกสาขา/Online
 (ผ่าน Settrade Steaming for Fund "WealthBOX")
0-2857-7171
ClientServices@th.dbs.com
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า 20,000 5,000 กองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่/
Online (ผ่าน mobile application "Phillip Fund Supermart"),
ให้บริการนอกสถานที่เป็นการส่วนตัว
02 635 1718 
FA@Phillip.co.th
www.fundsupermart.in.th                
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า 5000 5000 กองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด สำนักงานใหญ่ และทุกสาขา 02-618 1018-24 
bls_nib_fund@bualuang.co.th
www.bualuang.co.th
บริหารเงินให้ลูกค้า 1,000,000 100,000 กองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่/Online
(www.wealth.yuanta.co.th)          
02-009-8888 
online@yuanta.co.th
www.wealth.yuanta.co.th     
 
1. แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า
2. บริหารเงินให้ลูกค้า 
1. แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า (100,000 บาท)
2. บริหารเงินให้ลูกค้า  (500,000 บาท)
100,000 1. แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า (กองทุนรวม)
2. บริหารเงินให้ลูกค้า (ตราสารทุน, ETF ต่างประเทศ)
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่ และทุกสาขา/online
(ผ่าน mobile application"K-My Fund")
0-2696-0011
   ks.cs@kasikornsecurities.com 
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า 500 500 กองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี ( ประเทศไทย ) จำกัด  (มหาชน)  สำนักงานใหญ่ 02-648-1111
cs@ktbst.co.th
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า ตามขั้นต่ำของแต่ละ
กองทุน
ตามขั้นต่ำของแต่ละ
กองทุน
กองทุนรวม
ธนาคารพาณิชย์
ผู้ให้บริการ สถานที่/ช่องทางให้บริการ ช่องทางติดต่อสอบถามการให้บริการ รูปแบบการให้บริการ เงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ (บาท)  เงินลงทุนต่อครั้งขั้นต่ำ(บาท) ทรัพย์สินที่ลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่/
investment center/
ให้บริการนอกสถานที่เป็นการส่วนตัว
0-2777-7777
https://csc.scb.co.th/webclient1/cllcntr_th.jsp
www.scb.co.th
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า 2,000,000 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของแต่ละกองทุน
กองทุนรวม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และทุกสาขา 0-2255-2222
www.ktb.co.th
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า 1,000 1,000 กองทุนรวม
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บางสาขา (ตามที่ธนาคารกำหนด ) โทรศัพท์ 0-2231-4333 
www.bangkokbank.com
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า 1,000,000 ตามขั้นต่ำของแต่ละ
กองทุน
กองทุนรวม
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  online
(ผ่าน mobile application "K-My Funds")/ ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน K-Expert Center สาขาจามจุรีสแควร์
02-222-0000 กด 1
http://www.kasikornbank.com
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า 500 500 กองทุนรวม
ธนาคารซิตี้แบงค์ ( ประเทศไทย ) จำกัด สำนักงานใหญ่ และทุกสาขา 02-2232-2484
http://www.citibank.co.th
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า 1,000,000 ขึ้นอยู่กับตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน กองทุนรวม
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่ และทุกสาขา 0-2299-1111
www.tmbbank.com
บริหารเงินให้ลูกค้า   100,000 10,000 กองทุนรวม
Fintech & Start up
ผู้ให้บริการ สถานที่/ช่องทางให้บริการ ช่องทางติดต่อสอบถามการให้บริการ รูปแบบการให้บริการ เงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ (บาท)  เงินลงทุนต่อครั้งขั้นต่ำ(บาท) ทรัพย์สินที่ลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด สำนักงานใหญ่/online (www.finnomena.com)  02-026-5100
info@finnomena.com
www.finnomena.com
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า ขึ้นอยู่กับแผนที่ใช้บริการ
(แผนที่ต่ำที่สุด 500 บาท)
(ไม่มี) กองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด สำนักงานใหญ่/Online
  (ผ่าน mobile application ''odini'')
02-026-6222
www.robowealth.co.th
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า 5,000 1,000 กองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเว็ลธ์ เมจิก จำกัด สำนักงานใหญ่/
Online (https://trading.wealthmagik.com)
 0-2861-5508 
 info@wealthmagik.com 
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อ
ขายให้ตามคำสั่งลูกค้า
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของแต่ล่ะกองทุน
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของแต่ละกองทุน
กองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด  สำนักงานใหญ่/ Online
 (  www.treasurist.com )   
 02-0619621     
 contact@treasurrist.com 
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า ขึ้นอยู่กับตามเงื่อนไขของ
แต่ล่ะกองทุน
ขึ้นอยู่กับตาม
เงื่อนไขของ
แต่ละกองทุน
กองทุนรวม
บริษัทประกัน
ผู้ให้บริการ สถานที่/ช่องทางให้บริการ ช่องทางติดต่อสอบถามการให้บริการ รูปแบบการให้บริการ เงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ (บาท)  เงินลงทุนต่อครั้งขั้นต่ำ(บาท) ทรัพย์สินที่ลงทุน
บริษัทเอไอเอ จำกัด ขายผ่านตัวแทน  หน่วยงานที่รับผิดชอบ AIA Call Center
               เบอร์โทรศัพท์ 1581              
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า,บริหารเงินให้ลูกค้า    2,000 2,000 บาท/เดือน กองทุนรวม
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่,
Online (ผ่าน mobile application "K-My Funds"),
ให้บริการนอกสถานที่เป็นการส่วนตัว 
1766
www.muangthai.co.th
  
แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า 1.กองทุนรวม (500 บาท)
2.Unit-linked (2,000 บาท)
1.กองทุนรวม (500 บาท)
2.Unit-linked (2,000 บาท/เดือน)
1.กองทุนรวม
2.Unit-linked 
***รายชื่อผู้ให้บริการเรียงตามวันที่ได้รับความเห็นชอบของแต่ละกลุ่ม รวม 26 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย.61)

 

 

 

วัตถุประสงค์โครงการ | รายชื่อผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนการขอความเห็นชอบให้บริการออกแบบการลงทุน