Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตัวกลาง
ตัวกลาง
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ/ตลาดรอง > ตัวกลาง > การให้ความเห็นชอบ
ตัวกลาง
What’s New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
การให้ความเห็นชอบ
ค้นหาข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย
ประกาศ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับ ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
เกณฑ์เกี่ยวกับการรายงาน
แก้ไข / ตรวจสอบ /พิมพ์หนังสือรับรอง
การจัดการลงทุน
ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
การให้ความเห็นชอบ
 
 ​  
 
หลังจากที่ท่านทดสอบผ่านหลักสูตรต่าง ๆ หรืออบรม เรียบร้อยแล้ว
ท่านจะต้องรอให้สถาบันที่ท่านไปทดสอบผ่านหรืออบรม
ส่งรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบหรืออบรมเข้าฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อน
ท่านจึงจะสามารถเข้ามายื่นแบบขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำ (IC)/
ผู้วางแผนการลงทุน (IP)/ นักวิเคราะห์การลงทุน/ ผู้จัดการกองทุน
ในระบบ ORAP ใน Website ของ ก.ล.ต. ได้

 

 

ขั้นตอนการขอความเห็นชอบเป็น ผู้แนะนำการลงทุน (IC) / ผู้วางแผนการลงทุน (IP)/ นักวิเคราะห์การลงทุน/ ผู้จัดการกองทุน
 
     1.1. เข้า website สำนักงาน ... ได้ที่  www.sec.or.th คลิกเข้าสู่ website หน้าแรกแล้วเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุดหาคำว่า การขอความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน จะพบขั้นตอนการขอความเห็นชอบเป็น ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน (กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกข้อ 2)
          1.1 หากท่านไม่ทราบว่าท่านจะใช้คุณสมบัติอะไรในการขอความเห็นชอบ ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ
การขึ้นทะเบียน เพื่อเลือกประเภทผู้วางแผนการลงทุน  ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้จัดการกองทุน ที่ต้องการได้ที่นี่ website  https://www.sec.or.th/TH/MarketProfessionals/Intermediaries/Pages/ORAP_scope.aspx
          1.2 กรณีการขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน / ผู้วางแผนการลงทุน คลิกที่ link นี้
          1.3 กรณีการขอความเห็นชอบฯ ที่ใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้
               ๏ ใช้คุณสมบัติประสบการณ์การทำงาน  
               ๏ ใช้คุณสมบัติทดสอบผ่านหลักสูตร CISA, CFA, CFP, FRM 
               ๏ ใช้คุณสมบัติได้รับใบอนุญาตจากองค์กรต่างประเทศ
               ๏ ใช้คุณสมบัติอบรม refresher course หรือ full course
               ต้องเข้าไปดำเนินการใน MENU P2 ก่อน แล้วแนบเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้น (ยกเว้น refresher course หรือ full course ไม่ต้องแนบเอกสาร) โดยเลือกหัวข้อการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบรอจนกว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และมีเมล์แจ้งกลับก่อน จึงเข้าไปสร้างแบบคำขอความเห็นชอบ ใน MENU P1 ได้
 
     2. เลือก  เพื่อเข้าสู่ระบบ ORAP (กรณีต้องการขอความเห็นชอบ)
(การต่ออายุสามารถยื่นแบบคำขอต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 ธันวาคม ของปีที่หมดอายุเท่านั้น)
     3. คลิกเข้าที่กรณีบุคคลทั่วไป  ใส่เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่าน (Password) โดยปกติระบบจะกำหนดรหัสผ่านเป็นตัวเลข 8 หลัก ตามวันเดือนปีเกิดของท่าน (วัน 2 หลัก/เดือน 2 หลัก/ปี .. 4 หลัก เช่น 31012500)
     4. คลิ๊กเข้าสู่ระบบ
     5. เลือก MENU P1 สร้างแบบคำขอความเห็นชอบ
     6. เลือกประเภทการขอความเห็นชอบ และคุณสมบัติ
     7. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกหน้าในระบบ ORAP (จะปรากฏแบบฟอร์มการขอความเห็นชอบ)
        เฉพาะการขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์  และผู้จัดการกอง ต้องพิมพ์แบบคำขอความเห็นชอบ ออกจากระบบ ORAP เพื่อติดรูปภาพ และลงชื่อผู้ยื่นคำขอ (สำหรับผู้แนะนำการลงทุนและผู้วางแผนการลงทุนไม่ต้องติดรูปภาพและลงชื่อผู้ยื่นคำขอและไม่ต้องดำเนินการตาม ข้อ 8 ข้ามไปพิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงินได้เลย และดำเนินการตามข้อ 10. ต่อไป)
     8. นำแบบคำขอความเห็นชอบเฉพาะนักวิเคราะห์ หรือผู้จัดการกอง ที่ติดรูปภาพและลงชื่อผู้ยื่นคำขอเรียบร้อยแล้ว Scan เอกสารดังกล่าวเป็นไฟล์นามสกุล pdf ขนาดไม่เกิน  2 MB ต่อ 1 ไฟล์ นำมา  upload เข้าในระบบ ORAP อีกครั้ง
     9. หลังจากที่ upload แบบคำขอความเห็นชอบ (ตามข้อ 9.) เข้าระบบ ORAP แล้ว พิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงินออกจากระบบ ORAP (ถ้ามี)
    10. นำใบแจ้งเรียกเก็บเงินไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์ (เสร็จสิ้นขั้นตอนการขอความเห็นชอบฯ โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารใด ๆ เช่น แบบคำขอความเห็นชอบฯ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน หลักฐานการทดสอบผ่านต่าง ๆ ให้สำนักงานอีก)
    11. สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบได้ทางเว็บไซต์  หลังจาก 5 วันทำการ นับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบคำขอความเห็นชอบ ในระบบ ORAP ครบถ้วน ถูกต้อง และชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว  
 
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อการได้รับความเห็นชอบฯ ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน
            ๏ ตรวจสอบใบอนุญาตได้ที่ License check    https://market.sec.or.th/LicenseCheck/Search  หรือ
            ๏ รายชื่อนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุน/ผู้วางแผนการลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบ
  
                  http://market.sec.or.th/public/orap/IC01.aspx?lang=th
              รายชื่อผู้จัดการกองทุน ที่ได้รับความเห็นชอบ
                     
http://market.sec.or.th/public/orap/fundmanager01.aspx
              รายชื่อผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับความเห็นชอบ
  
                 http://market.sec.or.th/public/orap/fundmanager02.aspx?lang=th

 

การนำส่งใบเสร็จรับเงิน  สำนักงานจะนำส่งหลักฐานการชำระเงินของท่าน (ใบเสร็จรับเงิน) ให้ท่านทางไปรษณีย์ตอบรับ ตามชื่อและที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน กรณีต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินกรุณาติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-695-9531​​


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -​

 

 

 

 

 

 

 

 


 ​​​
ปรับปรุงล่าสุด 23 กรกฎาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map