ประเภท IC และขอบเขตการทำหน้าที่
 คุณสมบัติในการขอความเห็นชอบเป็น IC, IP
 หลักสูตรทดสอบเพื่อขอความเห็นชอบ IC, IP
 เป็น IP, IC ก่อน 1 ม.ค. 61 ต้องอบรมเพื่อ migration
 ประกาศ / หนังสือเวียน
 ข้อปฏิบัติที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำของผู้แนะนำการลงทุน
 ตรวจสอบวันสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ
 พิมพ์หนังสือรับรอง /แก้ไขข้อมูลบุคคล / ตรวจสอบชั่วโมงอบ
รม
refresher และผลทดสอบหลักสูตรของ TSI
 FAQ ถาม-ตอบเกี่ยวกับผู้แนะนำการลงทุน
 

 

 

​ ​ ​ ​

 

กรณียื่นด้วยตนเอง กรณีบริษัทยื่นให้พนักงาน
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

 

(คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)


คู่มือขอความเห็นชอบ (กรณียื่นด้วยตนเอง)
คู่มือขอความเห็นชอบ (กรณีบริษัทยื่นให้พนักงาน)
คู่มือต่ออายุการขอความเห็นชอบ