ประเภท IC และขอบเขตการทำหน้าที่
 คุณสมบัติในการขอความเห็นชอบเป็น IC, IP
 หลักสูตรทดสอบเพื่อขอความเห็นชอบ IC, IP
 เป็น IP, IC ก่อน 1 ม.ค. 61 ต้องอบรมเพื่อ migration
 ประกาศ / หนังสือเวียน
 ข้อปฏิบัติที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำของผู้แนะนำการลงทุน
 ตรวจสอบวันสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ
 พิมพ์หนังสือรับรอง /แก้ไขข้อมูลบุคคล / ตรวจสอบชั่วโมงอบ
รม
refresher และผลทดสอบหลักสูตรของ TSI
 FAQ ถาม-ตอบเกี่ยวกับผู้แนะนำการลงทุน
  

แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล / ตรวจสอบชั่วโมงอบรม / พิมพ์หนังสือรับรอง


     ●  แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
              
เข้าระบบ ORAP (www.sec.or.th/orap) เลือก เมนู P4


     ●  ตรวจสอบชั่วโมงอบรม refresher และผลทดสอบหลักสูตรของ TSI  :
              
เข้าระบบ ORAP (www.sec.or.th/orap) เลือก เมนู P5


     ●  พิมพ์หนังสือรับรอง
              
เข้าระบบ ORAP (www.sec.or.th/orap) เลือก เมนู P6