​• ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับประมวล)
2. บัญชีแนบท้ายประกาศ (ทลธ.8/2557)
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 5/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 6)
4.
5. หนังสือเวียนที่ กลต.นจ.(ว) 17/2560 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขายผลัตภัณฑ์ในตลาดทุนและประเภทคนขาย
​- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
​- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
​- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
​- สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 11/2557 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 34)
7. ประกาศที่ ทลธ. 27/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 8) (เพิ่มคุณสมบัติการใช้ผลอบรมมาขึ้นทะเบียนใหม่ได้)
​- หนังสือเวียนที่ นจ.(ว) 6/2561 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศ (ทลธ. 27/2561) และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน
8.​.​ หนังสือเวียน ที่ นธ (ว) 3/2561 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือให้คำแนะนำการลงทุนโดยบุคลากรจากต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN Professional Mobility
​​​- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
​​​- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
​•​ การขอความเห็นชอบ
1. คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
2. คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็น ผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์
3. คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็น ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (head of compliance)
4. คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็น ผู้วางแผนการลงทุน
5. คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุน
6. คุณสมบัติของผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 / ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 / ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3
7. ​คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็น ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทั่วไป
8.. การซื้อขายด้านคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็น เจ้าหน้าที่จัดการสินค้าเกษตร
9.​​ คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนอาเซียน / นักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน (หน้าที่ 23 และ 43) 
​•​​ ​การต่ออายุใบอนุญาต
​1. ​คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็น ผู้จัดการกองทุน / ผู้จัดการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุน / ผู้แนะนำการลงทุน / ผู้วางแผนการลงทุน
​•​​ หลักเกณฑ์การพิจารณาการลงโทษบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
​1. กลต.บธ.(ว) 44/2556 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษผู้แนะนำการลงทุน
2.​​ กลต.กธ.(ว) 3 /2561 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษทางปกครองกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
​•​ FAQ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับผู้แนะนำการลงทุน​ ​