Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตัวกลาง
ตัวกลาง
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ/ตลาดรอง > ตัวกลาง > คุณสมบัติ ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน
ตัวกลาง
What’s New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
การให้ความเห็นชอบ
บังคับใช้กฎหมาย
ประกาศ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับ ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
เกณฑ์เกี่ยวกับการรายงาน
แก้ไข / ตรวจสอบ /พิมพ์หนังสือรับรอง
การจัดการลงทุน
ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
คุณสมบัติ ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน
 
ประเภทบุคลากร​ คุณสมบัติ​
​ผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้จัดการกองทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
นักวิเคราะห์การลงทุน
ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
ปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ปัจจัยทางเทคนิค

 

 

>> คลิกประเภทการได้รับความเห็นชอบเพื่อดูคุณสมบัติในการขอความเห็นชอบ <<

 

 

 

 
 

 

ปรับปรุงล่าสุด 11 มกราคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map