​บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียน

( Licensed & Registered Persons )

​รายชื่อบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

1. บุคคลที่ติดต่อกับผู้ลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


 
 
รายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาต​

1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

2. การค้าหลักทรัพย์

3. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

4. ผู้ค้าและจัดจำหน่ายตราสารแห่งหนี้

5. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

6. นายหน้า ค้า จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ( Limited BDU )

7. นายทะเบียนหลักทรัพย์

8. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

9. ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

10. ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

11. ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

12. การจัดการกองทุนรวม

13. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

14. ผู้จัดการเงินร่วมลงทุน

15. ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

16.ผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี (เลือก ค้นหาขั้นสูง - -> นิติบุคคล - -> ประเภทธุรกิจ - -> ผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี)

17. บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ / บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

 

​