Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตัวกลาง
ตัวกลาง
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ/ตลาดรอง > ตัวกลาง > ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล
ตัวกลาง
What’s New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
การให้ความเห็นชอบ
ค้นหาข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย
ประกาศ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับ ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
เกณฑ์เกี่ยวกับการรายงาน
แก้ไข / ตรวจสอบ /พิมพ์หนังสือรับรอง
การจัดการลงทุน
ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล
ลำดับที่
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต 
วันที่ได้รับอนุญาต
1
ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
17 เมษายน 2545
2
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
16 ตุลาคม 2546
3
ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
15 กรกฎาคม 2547
4
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2 ตุลาคม 2549
5
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
19 ตุลาคม 2549
6
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด
7 พฤษภาคม 2552
7
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
6 สิงหาคม 2553
8
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
3 กันยายน 2553
9
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
9 มีนาคม 2554
10
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
25 พฤษภาคม 2555
​11 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ​28 พฤศจิกายน 2556
​12 ​บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด ​25 กุมภาพันธ์ 2559
​13 บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จำกัด ​​20 มกราคม 2560
​14 ​บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด 1 สิงหาคม 2561​
ปรับปรุงล่าสุด 02 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map