Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตัวกลาง
ตัวกลาง
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ/ตลาดรอง > ตัวกลาง > ผู้ดูแลผลประโยชน์
ตัวกลาง
What’s New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
การให้ความเห็นชอบ
ค้นหาข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย
ประกาศ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับ ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
เกณฑ์เกี่ยวกับการรายงาน
แก้ไข / ตรวจสอบ /พิมพ์หนังสือรับรอง
การจัดการลงทุน
ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากสำนักงาน
ลำดับที่
ชื่อผู้ได้รับขึ้นทะเบียน
ที่อยู่
วันที่ได้รับ การขึ้นทะเบียน
1
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
14 กันยายน 2544
2
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ

อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

14 กันยายน 2544
3
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
27 สิงหาคม 2547
4
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนนาวา กรุงเทพฯ 10120
24 กันยายน 2547
5
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 17 อาคาร G Tower Grand พระราม 9 ตึกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
28 กันยายน 2547
6
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
28 กันยายน 2544
7
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
29 มีนาคม 2548
8
ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ
ตึกธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
27 มิถุนายน 2548
9
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
28 กันยายน 2548
10
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอ จี สาขากรุงเทพฯ
อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 27-29 เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
18 เมษายน 2550
11
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
8 กันยายน 2551
12
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000
10 กุมภาพันธ์ 2552
​13 ​ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ​35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ​18 ตุลาคม 2556
ปรับปรุงล่าสุด 07 มกราคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map