Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตัวกลาง
ตัวกลาง
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ/ตลาดรอง > ตัวกลาง > การกำกับดูแลและตรวจสอบ สถาบันตัวกลาง
ตัวกลาง
What’s New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
การให้ความเห็นชอบ
บังคับใช้กฎหมาย
ประกาศ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับ ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
เกณฑ์เกี่ยวกับการรายงาน
แก้ไข / ตรวจสอบ /พิมพ์หนังสือรับรอง
การจัดการลงทุน
ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
การกำกับดูแลและตรวจสอบ สถาบันตัวกลาง

การกำกับดูแลและตรวจสอบ สถาบันตัวกลาง

 

เพื่อให้ ก.ล.ต. และผู้ใช้บริการในตลาดทุนมั่นใจและเชื่อถือในกลไกการทำงานของสถาบันตัวกลางในตลาดทุน และ ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลและสั่งการแก้ไขระบบงานหรือฐานะของสถาบันตัวกลางแต่ละแห่งให้ตรงกับความเสี่ยงที่มีและสามารถติดตามผลการสั่งการได้อย่างใกล้ชิด ก.ล.ต. จึงได้พัฒนาแนวทางในการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (risk factors) จากการประกอบธุรกิจของบริษัท (risk-based approach : RBA) และใช้แนวทางดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่งในการออกตรวจสอบบริษัทตามรอบระยะเวลาที่กำหนด  ซึ่งการประเมินความเสี่ยงแบ่งเป็น 3 ด้านได้แก่

 

1. ความเสี่ยงด้านความเพียงพอและความมั่นคงของฐานะทางการเงินของบริษัท (prudential risk)

 

โดย ก.ล.ต. ดูแลให้สถาบันตัวกลางต้องมีฐานะการเงินที่มั่นคงเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ความสามารถในการรองรับผลขาดทุน อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ที่แสดงถึงฐานะทางการเงินของบริษัทรวมถึงการพิจารณาระบบและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ที่จะช่วยป้องกันมิให้บริษัทมีปัญหาด้านฐานะการเงิน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการพิจารณาวงเงิน รวมทั้งมาตรการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงเมื่อสถาบันตัวกลางทำธุรกรรมที่อาจจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน เป็นต้น  

 

2. ความเสี่ยงด้านระบบการปฏิบัติงานและการบริหารซึ่งต้องรัดกุมเพียงพอและได้มาตรฐาน (operational / management risk) โดย ก.ล.ต. พิจารณาปัจจัยชี้วัด ได้แก่

 

2.1 ทัศนคติและจรรยาบรรณ ของผู้บริหารในเรื่องการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี (compliance culture)

2.2 โครงสร้างและระบบงานโดยรวมที่สามารถป้องกันมิให้ สถาบันตัวกลาง มีปัญหาด้านการปฏิบัติงานและบริหารงานโดยพิจารณาจากการจัดโครงสร้างงานในลักษณะที่ทำให้สามารถเช็คสอบและคานอำนาจซึ่งกันและกันสามารถป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และสามารถป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในเป็นต้น

2.3 การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานcompliance โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของหน่วยงาน compliance คุณสมบัติและความเพียงพอของบุคคลากรในหน่วยงานดังกล่าวการกำหนดแผนการตรวจสอบดำเนินการอย่างมีระบบและครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานในส่วนที่สำคัญของสถาบันตัวกลางเป็นต้น

 

3. ความเสี่ยงด้านการให้บริการและการปฏิบัติต่อลูกค้า (customer relationship risk) โดย ก.ล.ต. พิจารณาปัจจัยชี้วัด ได้แก่

 

3.1 การป้องกันมิให้ทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้าเกิดความเสียหาย เช่น มีการแบ่งแยกทรัพย์สิน การแบ่งแยกหน้าที่สอบทานความถูกต้องของทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้า เป็นต้น

3.2 คุณภาพการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าและเป็นธรรม เช่น มีบทความวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ มีการให้คำแนะนำกับลูกค้าตรงตามความเหมาะสม มีระบบป้องกันการใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อประโยชน์ของ สถาบันตัวกลาง หรือบุคคลอื่น เป็นต้น

3.3 การจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พิจารณาข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว เป็นต้น

  
นอกจากการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว สำนักงานจะประเมินถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น (impact factors) ต่อลูกค้าและระบบว่าจะมีมากน้อยเพียงใดหากเกิดกรณีที่เป็นความเสี่ยงขึ้น โดยปัจจัยชี้วัดความรุนแรงของผลกระทบดังกล่าว ได้แก่ ส่วนแบ่งตลาดในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ปริมาณทรัพย์สินของลูกค้าที่ฝากไว้กับ สถาบันตัวกลาง  และจำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขายกับ สถาบันตัวกลางเป็นประจำ (active account)
 
โดยที่ข้อมูลต่าง ๆ ของ สถาบันตัวกลาง ที่มีผลกระทบต่อ risk factor และ impact factors อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  ดังนั้น สำนักงานจะมีการทบทวนการประเมินเป็นประจำ รวมทั้งจะมีการทบทวนใหม่เมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปัจจัยที่ใช้ในการประเมินข้างต้น  ทั้งนี้ จากความเสี่ยงประเภทดังกล่าว เมื่อนำมาประเมินควบคู่กับการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม ได้ช่วยให้สำนักงานกำหนดแนวทางกำกับดูแล สถาบันตัวกลาง แต่ละแห่งได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ลงทุน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจ หากสำนักงานตรวจสอบพบว่า สถาบันตัวกลาง ใดมีความเสี่ยงและอาจเกิดผลกระทบสูง สำนักงานได้กำหนดแนวทางดำเนินการโดย
 
1. เชิญผู้บริหารของ สถาบันตัวกลางมาพบ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ดี
2. เข้าตรวจสอบถี่และเพิ่มความเข้มงวดขึ้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
3. กำหนดเงื่อนไขให้บริษัทปฏิบัติติดตามเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน
4. จำกัดการประกอบธุรกิจเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น หรือ
5. ห้ามการประกอบธุรกิจเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ซึ่งเมื่อ ก.ล.ต. สั่งการใด ๆ ก็จะเปิดเผยต่อสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด 20 กรกฎาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map