Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ/ตลาดรอง > ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ > บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
ตัวกลาง
การจัดการลงทุน
ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
ตลาดหรือศูนย์ซื้อขาย
สำนักหักบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

(1) การแต่งตั้งกรรมการของสำนักหักบัญชี

 

กรรมการของสำนักหักบัญชีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (มาตรา 89 และประกาศ กย. 51/2547) หากกรรมการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างร้ายแรง หรือกระทำผิดต่อหน้าที่โดยทุจริต คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถสั่งถอดถอนกรรมการของตลาดอนุพันธ์ได้ (มาตรา 89 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546)  

 

(2) การให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี
 
การกำหนดหลักเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถสั่งให้สำนักหักบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ยกเลิกหรือแก้ไขหลักเกณฑ์เดิมได้ (มาตรา 89 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศ สด. 46/2552)
 
 
(3) การเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน
 
สำนักหักบัญชีต้องเปิดเผยงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ ที่ทำการ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (มาตรา 223 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ ทธ. 32/2559 มาตรา 89 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศ กธ. 50/2548) ต้องจัดส่งงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และประเมินค่าความเสี่ยงสูงสุด (stress test) และประเมินค่าความผันผวนสูงสุดที่แหล่งเงินทุนสามารถรองรับได้ (reverse stress test) และรายงานต่อสำนักงานทุกรายไตรมาส (มาตรา 223 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ ทธ. 32/2559 และประกาศ สธ. 29/2559 มาตรา 28 และมาตรา 76 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ประกาศ สธ. 30/2559)
 
(4) การตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักหักบัญชี  
 
สำนักงาน ก.ล.ต. มีการตรวจสอบการทำหน้าที่ของสำนักหักบัญชีในด้านระบบการบริหารความเสี่ยง การจัดการทรัพย์สินที่ได้รับสมาชิก และการกำกับดูแลบริษัทสมาชิก เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของสำนักหักบัญชีมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุน
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ต้องรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนสามารถสั่งให้สำนักหักบัญชีสั่งให้สมาชิกเพิ่มหลักประกัน เปลี่ยนแปลงระดับสูงสุดของการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ (มาตรา 79 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546)
 
ปรับปรุงล่าสุด 21 พฤษภาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map