Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ/ตลาดรอง > ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ > บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตัวกลาง
การจัดการลงทุน
ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
ตลาดหรือศูนย์ซื้อขาย
สำนักหักบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
(1) หลักเกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
 
 การกำหนดหลักเกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการกำกับตลาดทุนสามารถสั่งให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ยกเลิกหรือแก้ไขหลักเกณฑ์เดิมได้ (มาตรา 223 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศ ทธ. 32/2559)
 
(2) การเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน
 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ ที่ทำการ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (มาตรา 223 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศ ทธ. 32/2559)  และต้องจัดส่งงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.(มาตรา 223 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศ ทธ. 32/2559)​
 
(3) การตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
 
​สำนักงาน ก.ล.ต. มีการตรวจสอบการทำหน้าที่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีประสิทธิภาพ มีการจัดทำข้อมูลถูกต้อง น่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุน
 
​​
ปรับปรุงล่าสุด 21 พฤษภาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map