Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ/ตลาดรอง > ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ > หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
ตัวกลาง
การจัดการลงทุน
ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
ตลาดหรือศูนย์ซื้อขาย
สำนักหักบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
ปัจจุบันตลาดรองซื้อขายหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศไทยมีแห่งเดียวคือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย ควบคุมดูแลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีฐานะเป็นองค์กรกำกับดูแลตนเองที่สามารถออกและบังคับใช้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ต่อสมาชิกและผู้ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้  ขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเป็นศูนย์ซื้อขายตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 
โดยการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดำเนินการโดย บริษัท ตลาดอนุพันธ์
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ  ได้รับใบอนุญาตประกอบการ เป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์เกี่ยวกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยมีสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานกำกับดูแล  สินค้าที่สามารถจัดให้มีการซื้อขายได้ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 หรืออื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
 
สำนักงาน ก.ล.ต. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ในหลายมิติ ทั้งการส่งกรรมการ การให้ความเห็นชอบข้อบังคับที่สำคัญ และการรับรายงานผลงาน แผนงานและรายงานทางการเงิน
  เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์เป็นตามกฎหมายเพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตลาดทุนโดยรวม  นอกจากนี้ ยังมีการทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน (Memorandum of Understanding) เพื่อให้มีความชัดเจนในบทบาทของแต่ละองค์กร และเพื่อไม่ให้มีการทำงานซ้ำซ้อน อันจะไม่ทำให้เกิดประสิทธิภาพ หรือทำให้เกิดภาระที่ซ้ำซ้อนสำหรับผู้ที่อยู่ในการกำกับดูแล นอกจากนี้ ยังมีองค์กรอื่นในตลาดทุนที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แก่
 
1. สำนักหักบัญชี  (Clearinghouse)

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจเป็นสำนักหักบัญชีโดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (ตราสารทุนและตราสารหนี้) ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเป็นศูนย์กลางการชำระราคาและส่งมอบอนุพันธ์ ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546                 
   
สำนักงาน ก.ล.ต. กำกับดูแลบริษัทสำนักหักบัญชีฯ เพื่อให้มั่นใจว่าสำนักหักบัญชีมีเงินทุนที่เพียงพอและมีมาตรการบริหารและติดตามความเสี่ยงเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอ มีหลักเกณฑ์การรับสมาชิกที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงมีการแบ่งแยกทรัพย์สินที่ได้รับจากสมาชิกออกจากทรัพย์สินของสำนักหักบัญชีอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของตลาดทุน (The FMIs Oversight Framework) เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลสำนักหักบัญชี ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 
2. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (Securities Depository)

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการที่ต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบวงจร ภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยให้บริการเกี่ยวกับการรับฝากหลักทรัพย์ (ตราสารทุนและตราสารหนี้) ซึ่งรวมถึงการถอน โอน จำนำและเพิกถอนจำนำหลักทรัพย์ และควบคุมสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยทำหน้าที่ดูแลและรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ และจัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ 
   
สำนักงาน ก.ล.ต. กำกับดูแลบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการดำเนินงานด้วยความรอบคอบ มีระบบงานด้านการรับฝาก ถอน โอนหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
  มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอแก่การป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้ล่วงรู้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ได้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของตลาดทุน (The FMIs Oversight Framework) เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 
ปรับปรุงล่าสุด 21 พฤษภาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map