Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ/ตลาดรอง > ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ > สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
ตัวกลาง
การจัดการลงทุน
ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
ตลาดหรือศูนย์ซื้อขาย
สำนักหักบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์หากจะรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ไม่แสวงหากำไรหรือรายได้ สามารถทำได้โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เท่านั้น ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสมาคม เพื่อให้มั่นใจว่า สมาคมมีการกำกับดูแลสมาชิกและทำหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส และเป็นไปเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยนำบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า
พ.ศ. 2509 ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ การควบคุม การเลิก และบทกำหนดโทษมาใช้บังคับโดยอนุโลม
 

 

พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

รัฐมนตรี

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

นายทะเบียน

สำนักงาน ก.ล.ต.

สมาคมการค้า

สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์

 

สรุปข้อกำหนดสำคัญในหมวดการควบคุมสมาคม อาทิ

 
- สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจออกคำสั่งให้กรรมการหรือสมาชิกชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสมาคม
 
- สำนักงาน ก.ล.ต. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบในสำนักงานของสมาคมได้ในระหว่างเวลาทำงานของสมาคม และให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร
 
- สมาคมต้องจัดทำทะเบียนสมาชิกเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานของสมาคม และให้ส่งสำเนาทะเบียนสมาชิกนั้นแก่สำนักงาน  ก.ล.ต. และเมื่อมีการรับสมาชิกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก ให้สมาคมแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำหนด
 
- ให้สมาคมจัดทำงบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน และจัดทำรายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินกิจการของสมาคมเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสำเนารายงานกับงบดุลไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในกำหนด
 
- การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมจะกระทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้องนำไปจดทะเบียนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในกำหนด
 
- การตั้งกรรมการหรือการเปลี่ยนตัวกรรมการของสมาคม ต้องนำไปจดทะเบียนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในกำหนด ถ้าสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าผู้ได้รับการตั้งให้เป็นกรรมการนั้นเป็นผู้ซึ่งมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจไม่รับจดทะเบียนผู้นั้นเป็นกรรมการของสมาคมได้
 
- เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการ กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมกระทำการใดๆ อันอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ กรรมการหรือสมาชิกนั้นระงับหรือจัดการแก้ไขการกระทำนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
 
โดยปัจจุบันมีสมาคมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ 3 แห่ง ได้แก่
(1) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)
(2) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (Association of Thai Securities Companies)
(3) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies)
ปรับปรุงล่าสุด 21 พฤษภาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map