Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
ตัวกลาง
การจัดการลงทุน
ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
ตลาดหรือศูนย์ซื้อขาย
สำนักหักบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ผู้ออกหลักทรัพย์ (issuer) มีหน้าที่ในการจัดทำทะเบียนหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งหากผู้ออกหลักทรัพย์ไม่จัดทำทะเบียนหลักทรัพย์เอง อาจมอบหมายหน้าที่การจัดทำทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้  ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่นายทะเบียนหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  ในขณะที่สถาบันการเงินหลายแห่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์อื่น เช่น กองทุนหรือตราสารหนี้ ซึ่งการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยสำนักงาน ก.ล.ต. มีวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลนายทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อให้มีการจัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มีระบบการเก็บรักษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลในทะเบียนหลักทรัพย์ รวมถึงมีระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการะทำโดยมิชอบอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหลักทรัพย์
 
(1) หลักเกณฑ์ของผู้ได้รับใบอนุญาตนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ประกาศ ทด. 95/2552)
 
นายทะเบียนมีหน้าที่ทำบันทึกทะเบียนหลักทรัพย์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องมีระบบควบคุมภายในที่สามารป้องกันการกระทำโดยมิชอบอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ขอรับบริการหรือผู้ถือหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการแบ่งแยกหน่วยงานการเก็บรักษาทะเบียนหลักทรัพย์และใบหลักทรัพย์ และระบบการสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งต้องจัดให้มีระบบการจัดกาที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดจากการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และมีมาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

 

(2) คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต (ประกาศ กด. 17/2539 และประกาศ สด.24/2539)

 

เป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารพาณิชย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

มีระบบงานที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการทั้งนี้ ผู้ออกหลักทรัพย์สามารถทำหน้าทีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทตนเองได้โดยไม่ต้องมาขออนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 

 (3) การยื่นคำขอ / ยกเลิกใบอนุญาต (ประกาศ กด. 17/2539)

 

การยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขอสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาต (ไม่มีแบบฟอร์ม) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนดกับสำนักงาน และสำนักงานจะนำเสนอคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาให้ใบอนุญาตต่อไป

การขอยกเลิก :

แจ้งการเลิกการให้บริการให้ผู้ออกหลักทรัพย์ทราบเป็นหนังสือและให้จัดการส่งมอบหลักทรัพย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์รายใหม่ ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

มีหนังสือแจ้งการดำเนินการดังกล่าวพร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์กับสำนักงานและสำนักงานนอคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาเพิกถอน

ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เลิกการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่สำนักงานกำหนดใบอนุญาตต่อไป

 

(4) ค่าธรรมเนียม (ประกาศ ที่ กด. 17/2539 และประกาศที่ กม. 10/2559) สามารถแบ่งค่าธรรมเนียมออกได้เป็น 3 ประเภท

 ดังนี้ 

คำขอรับใบอนุญาต ชำระเมื่อยื่นคำขอครั้งละ 500 บาท

ค่าใบอนุญาต ชำระเมื่อได้รับอนุญาต 10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 50,000 บาท (กรณีระยะเวลาในปีแรกที่ได้รับใบอนุญาตเหลือน้อยกว่าหกเดือนให้ชำระค่าธรรมเนียมเพียงกึ่งหนึ่ง)

 

(5) หลักเกณฑ์การจัดทำทะเบียนหลักทรัพย์

 - หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (มาตรา 125(5) และประกาศ สน. 29/2552​) กำหนดให้ทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยต้องมีรายการ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ประเภท มูลค่า จำนวน เลขที่หน่วยลงทุน วันเดือนปีที่ลงทะเบียน ฯลฯ

 - หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์และการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ (มาตรา  50 และประกาศ สจ.1/2537) สำหรับ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้กำหนดให้ทะเบียนต้องมีรายละเอียด ชื่อบริษัท ประเภท จำนวน มูลค่าที่ตราไว้ วันเดือนปีที่ออกหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน (กรณีหุ้นกู้) ฯลฯ

 

(6) รายชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์

 

- รายชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต 

ปรับปรุงล่าสุด 21 พฤษภาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map