Sign In
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

​​ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปี 2562 (ไตรมาส 1) และ​ปี 2561 (ในรอบ 12 เดือน) ที่ผ่านมา สรุปดังนี้


ปี  ​2562จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต
ไตรมาส 1-​

 

ปี  25​​61จำนวนเรื่องร้องเ​รียนทุจริต
ไตรมาส 1-​
ไตรมาส 2-
ไตรมาส 3-
ไตรมาส 4-​
ร​วม​-

 

รุป : ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตของพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2562 (ไตรมาส 1) และ ปี 2561 (รอบ 12 เดือน)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่่ายสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ 0-2263-6008