Sign In
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

สรุปดังนี้

ปี  ​2563จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต

ไตรมาส 1

-​

 

รุป : ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตของพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2563 (ไตรมาส 1)


ปี  ​2562จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต

ไตรมาส 1

-​

ไตรมาส 1

​-

​ไตรมาส 1

​-

​ไตรมาส 1​

​-

 

รุป : ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตของพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2562 (รอบ 12 เดือน)


ปี  25​​61จำนวนเรื่องร้องเ​รียนทุจริต
ไตรมาส 1-​
ไตรมาส 2-
ไตรมาส 3-
ไตรมาส 4-​
ร​วม​-

 

รุป : ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตของพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2561 (รอบ 12 เดือน)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่่ายสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ 0-2263-6008