Sign In
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

​​​​​​​ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายและตามพันธกิจ การกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อให้นโยบายและแผนการดำเนินงานต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปัจจัยดังกล่าว รวมถึงสอดรับกับทิศทางของแผนยุทธศาสตร์องค์กรและแผนพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ  ก.ล.ต. ได้มีการวางระบบงานและการจัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการตรวจสอบถ่วงดุล รวมถึงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นในประเด็นที่สำคัญ อาทิ

ก.ล.ต. มีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมถึงแผนงานในด้านต่าง ๆ เช่น

การวางแผนกำลังคน

ก.ล.ต. มีแผนอัตรากำลังโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่การกำหนดจำนวน ประเภท และระดับตำแหน่ง ตลอดจนมีการติดตามและปรับปรุงแผนอัตรากำลังอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ

ตั้งแต่ปี 2560 สำนักงานได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยให้คำแนะนำในเรื่องการบริหารอัตรากำลัง รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวคิดการวางแผนกำลังคนที่เหมาะสมกับพันธกิจองค์กร เพื่อให้การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ในระยะยาว ก.ล.ต.

นอกจากนี้ จากการประเมินสถานการณ์ด้านกำลังคนในอีก 10 ปีข้างหน้า สำนักงานจะมีผู้บริหารและพนักงานที่ครบกำหนดเกษียณอายุจำนวนหนึ่ง ที่จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงาน ข้อมูลตามแผนภูมิ ดังนี้ 

activities

สำนักงานจึงได้มีการวางแผนและเตรียมอัตรากำลังทดแทนเพื่อรองรับตำแหน่งสำคัญ โดยมีการเตรียมพร้อมบุคลากรในระดับบริหารเพื่อการทดแทนกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้ทำการประเมินความพร้อมในระดับผู้อำนวยการ และมีแผนพัฒนารายบุคคลสำหรับทุกคน มีการพัฒนาผู้บริหารด้วยระบบ Mentor-Mentee ทำให้มีข้อมูลพร้อมในการวางแผนสำหรับทุกตำแหน่งสำคัญ รวมทั้งได้ประเมินและวางแผนเตรียมความพร้อมบุคลากรมาทดแทนในกรณีที่บุคลากรในระดับต่าง ๆ ครบเกษียณอายุ หรือจะพ้นจากงานไปในอนาคตด้วย

การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานเพื่อปฏิบัติตามภารกิจของสำนักงาน

ก.ล.ต. มีแผนการสรรหา โดยมีการจัดทำแนวทางการดำเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรที่เป็นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานนั้น ในปี  2561 เป็นปีที่ ก.ล.ต. มีการขยายงาน  เพื่อตอบโจทย์ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการตรวจสอบระบบสารสนเทศเพื่อรองรับนวัตกรรมในธุรกิจตลาดทุน จึงมีความต้องการรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว รวมถึงบุคลากรในด้านอื่น ๆ เข้ามาร่วมงาน  ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินการสรรหาในเชิงรุก ปรับวิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการเพิ่มรูปแบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. ต้องการและสนใจเข้าร่วมงานสามารถที่จะเข้าถึงและทำความเข้าใจงานและสภาพแวดล้อมการทำงานใน ก.ล.ต.ได้ง่ายยิ่งขึ้น อาทิ การใช้คลิปวิดีโอเพื่อชักชวนเข้ามาร่วมงานโดยสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ค ไลน์ ลิงค์อิน เป็นต้น ทำให้อัตราความสำเร็จของการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าร่วมงานเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ ในการสร้างบุคลากรให้มีความสามารถในสาชาวิชาที่ต้องการ ก.ล.ต. มีการให้ทุนการศึกษากับพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อในสถานศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศอยู่จำนวนหนึ่ง  

การพัฒนาบุคลากร

ก.ล.ต. มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารเพื่อสร้างความต่อเนื่องและเตรียมพร้อมบุคลากรในระดับบริหารเพื่อการทดแทนกลุ่มผู้บริหาร ตลอดจนมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการคัดเลือกบุคลากรสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร มีการทำแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร

การพัฒนาบุคลากรของ ก.ล.ต. จะประกอบไปด้วยหลักสูตรที่มีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ศักยภาพ ความสัมพันธ์ และเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ในการทำงาน โดยมีแนวทางการพัฒนาพนักงานในด้านหลัก ๆ ดังนี้  

1. การปรับมุมมองและวิธีคิดในการทำงาน เพื่อรองรับแนวโน้มทิศทางการทำงานแบบใหม่ 

- การปรับสู่ adaptive mindset และสร้างให้เป็นวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร

- การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร เพื่อเตรียมพร้อมกับสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ ๆ ซึ่งบทบาทของผู้บริหารจะเน้นที่การกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การดึงศักยภาพของทีมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนา มีความก้าวหน้า และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เช่น หลักสูตร Facilitative Leadership หลักสูตร Coaching and Mentor หลักสูตร Authentic Leadership เป็นต้น

- การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เน้นทักษะใหม่ทั้งด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและทักษะทั่วไป สำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล เช่น Design Thinking Agile Management Storytelling เป็นต้น

2. ด้านองค์ความรู้หลักของผู้ปฏิบัติงานด้านกำกับดูแล  ได้แก่  หลักสูตร Regulatory School ที่ ก.ล.ต. ออกแบบและจัดทำขึ้นเอง แบ่งเป็น 3 ระดับ (ระดับที่ 1 – 3) โดยกำหนดเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ระดับที่ 1 เน้นกลุ่มพนักงานเข้าใหม่และพนักงานระดับต้น ระดับ 2 เน้นกลุ่มพนักงานระดับอาวุโส (ระดับ 2) และกำลังพัฒนาหลักสูตรระดับ 3 ที่เน้นกลุ่มผู้บริหาร และเน้นเนื้อหาที่เกิดจากประสบการณ์และกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในตลาดทุน 

3. ด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน (Technical Knowledge) ที่ฝ่ายงานต่าง ๆ สามารถที่จะวางแผนและจัดการพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานของฝ่าย โดยสามารถบริหารจัดการงบประมาณด้วยตนเองได้

4. หลักสูตรด้านการพัฒนาทีมเพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีในการทำงาน ซึ่งมีทั้งการสร้างทีมในระดับฝ่าย และในภาพรวมระดับสำนักงาน 

ก.ล.ต. ริเริ่มการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้โดยใช้ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) เพื่อวางแพลตฟอร์มรองรับวิชาพื้นฐานใน Regulatory School อีกด้วย

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังให้ความสำคัญกับการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร โดยสนับสนุนให้หัวหน้าสื่อสารกับสมาชิกในทีมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ความคิดเห็นและข้อแนะนำในเชิงพัฒนาและเมื่อใดที่มีตำแหน่งงานว่าง จะมีการรับสมัครเพื่อให้โอกาสอย่างเปิดกว้างทั้งเพื่อให้บุคลากรได้แสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการเลื่อนตำแหน่ง รวมถึงการโยกย้ายเพื่อให้ได้เรียนรู้งานด้านอื่นเพิ่มเติมและพัฒนาศักยภาพของตนได้ โดยผ่านกระบวนคัดเลือกที่กำหนด 

ในปี 2561 มีพนักงานได้รับการพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่งรวมถึงเลื่อนระดับทั้งสิ้น 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 และมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานทั้งสิ้น 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของพนักงานทั้งหมด

ก.ล.ต. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนพนักงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในปีที่ผ่านมา มีบุคลากร 1 รายไปเข้าร่วมโครงการ Fellowship Program Global Financial Partnership Center (GLOPAC) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กร รับบุคลากรในหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินจากทั่วโลกเข้าร่วมดูงานและฝึกปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณ 2-3 เดือน เพื่อพัฒนาความรู้ด้านตลาดการเงินโลก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

ก.ล.ต. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ จากการสำรวจระดับความผูกพัน (engagement) ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร พบว่ามีคะแนนสูงขึ้นเป็นปีที่สามต่อเนื่องกัน ซึ่งเป็นผลจากการสื่อสารสร้างความเข้าใจและทำกิจกรรมร่วมกัน  กิจกรรมที่สำนักงานจัดขึ้นอาทิ กิจกรรมสร้างสุข 5 Happy ได้แก่ 

(1) Happy Heart 

เป็นกิจกรรมที่ดูแลพนักงานให้ มี “ความสุขใจ"  ผ่านการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังความรักและหวงแหนในความเป็นไทย  เรียนรู้“วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงเรียนรู้ประวัติความเป็นมาด้านตลาดเงิน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ​​activities
activities
activities


(2) Happy Family 

เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ความผูกพันโดยขยายวงออกไปถึงระดับสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน ที่มีต่อ ก.ล.ต. เช่น กิจกรรมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
​​activities
activities


(3) Happy Body  

เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจดูแลสุขภาพและมีวินัยในการออกกำลังกาย เช่น การจัดแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ  จัด workshop เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพด้าน Office Syndrome  กิจกรรมแข่งขัน Sec Fit & Firm 90 Day Challenge โดยมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักโภชนาการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ  เทศกาลอาหารเพื่อสุขภาพ  การนวดบรรเทาอาการ office syndrome โดยผู้พิการทางสายตา เป็นต้น​​activities
activities
activities


​​activities
activities
​​


(4) Happy Society 

เป็นกิจกรรมเพื่อปลูกฝังทัศนคติการเป็น “ผู้ให้" และ “เป็นผู้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม" ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือเพื่อสนับสนุนการทำความดีช่วยยกระดับความสุขของสังคมโดยรวม  เช่น กิจกรรมจิตอาสาช่วยชาวนาปลูกข้าวและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาที่ศูนย์การเรียนรู้หนองสาหร่าย จ. กาญจนบุรี  กิจกรรมจิตอาสา “ให้น้องด้วยใจ" การบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  กิจกรรมจิตอาสา “ส่งเสียง ส่งยิ้ม 😊 Read for The Blind"  เป็นต้น​​activities
activities
activities


(5) Happy Retirement  

เป็นกิจกรรมเพื่อการดูแลบุคลากรให้ “เกษียณอย่างเกษมสุข" โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมองค์ความรู้ด้านเทคนิคการออม และจัดตลาดนัดปันรัก ปันสุข เป็นช่องทางให้พนักงานนำสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างพนักงาน เพื่อเพิ่มรายได้และการเก็บออม​​activities
activitiesการบรรจุและแต่งตั้ง

ก.ล.ต. มีแนวทางการดำเนินการบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรที่เป็นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน โดยมีคณะกรรมการด้านบริหารงานบุคคลร่วมกันพิจารณาในตำแหน่งงานที่สำคัญ และมีการพิจารณาความเหมาะสมด้านความรู้ความสามารถ ศักยภาพและผลการปฏิบัติงานด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาค 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ก.ล.ต. มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ 

ก.ล.ต. ใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance management system) ในการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการถ่ายทอดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์สำนักงานและแผนงานตามภารกิจหลัก  ไปเป็นแผนส่วนงานและสายงาน จนถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งกำหนดให้สอดคล้องกันเป็นลำดับ และให้ความสำคัญกับการประเมินเรื่อง คุณภาพงาน การพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการทำงาน รวมถึงพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร

มีการกำหนดปัจจัยการประเมินโดยถ่ายทอดจากปัจจัยที่ใช้ประเมินเลขาธิการไปสู่พนักงานทุกระดับ ซึ่งมีอยู่ 4 ปัจจัย ได้แก่

1. คุณภาพในการพัฒนานโยบายและมาตรการเพื่อตอบโจทย์ stakeholders 

2. การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร  

3. การบริหารจัดการองค์กร 

4. ความเป็นผู้นำองค์กร  

ดยพนักงานแต่ละระดับจะมีปัจจัยและน้ำหนักการประเมินแตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ก.ล.ต.ให้ความสำคัญกับค่านิยมองค์กร จึงนำเรื่องค่านิยมองค์กรมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย โดยให้น้ำหนักปัจจัยด้านค่านิยมองค์กรร้อยละ 10 ของการประเมิน

การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร​

ก.ล.ต. มีมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างธรรมาภิบาลให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมและการรักษาวินัย ยึดมั่นในค่านิยม “เปิดใจ รู้จริง ร่วมมือ ซื่อตรง" ดำรงตนให้เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจอยู่เสมอโดยการปลูกฝังและรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น การประกาศนโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน  การกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ การรับ หรือเรียกรับทรัพย์สินจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน และเพื่อช่วยให้บุคลากรมีความตระหนัก เข้าใจและมีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ก.ล.ต. กำหนดให้บุคลากรมีการลงนามรับทราบข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มีการทบทวนความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 0-2263-6441​