Sign In
กิจกรรม
ก.ล.ต. จัดสัมมนา SEC Culture สู่เส้นทางการทำงาน ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2562


09 เมษายน 2562


ก.ล.ต. จัดสัมมนา SEC Culture สู่เส้นทางการทำงาน ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2562 ให้พนักงานใหม่ เพื่อถ่ายทอดและปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เปิดใจ รู้จริง ร่วมมือ และซื่อตรง รวมถึงความสำคัญของการสื่อสาร โดยใช้หลักของ Facilitator กระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำกิจกรรม และเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมสมอง และตกผลึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่านิยม “ซื่อตรง” ที่เป็นจุดแข็งของคน ก.ล.ต.  โดยมีทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกลุ่มพนักงานรุ่นพี่ เป็นกระบวนกร ทำหน้าที่นำกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์