Sign In
กิจกรรม
ก.ล.ต. ร่วมงานสัมมนา Businesses Accelerating Inclusive Green Economies - Leaving No One Behind


11 มิถุนายน 2562


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ "Enabling conditions for inclusive and green businesses" ในการสัมมนา Businesses Accelerating Inclusive Green Economies- Leaving No One Behind ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ (UNCC) วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ในครั้งนี้ เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้บรรยายถึงแนวทางของสำนักงานในการผลักดันให้ภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน (ESG) โดยอาศัยการดำเนินการตามหลัก 3 ประสานผสมผสานกัน  โดยเฉพาะในด้านจิตสำนึกในการปฏิบัติของภาคธุรกิจ  และพัฒนาให้นักลงทุนคำนึงความสำคัญของ ESG รวมถึงการผลักดันตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นอกจากนี้ มีเป้าหมายที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำหลักการชี้แนะว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs) มาปฏิบัติและปรับใช้กับบริบททางธุรกิจ 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดตัวโครงการ One Stop Service ที่จะเป็นศูนย์ให้บริการคำแนะนำแก่บริษัทจดทะเบียน (บจ.) และบริษัทที่มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นตลอดจนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (คาดว่าจะให้บริการในเดือนกันยายน นี้) รวมทั้ง One Report ที่จะอำนวยความสะดวก บจ. ในการรายการทางการเงินให้ยุบเหลือฉบับเดียว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่เห็นเป็นรูปธรรม ที่ช่วยลดกระดาษจาก บจ. กว่า 700 แห่งได้มาก รวมถึงโครงการที่สำคัญคือ One ESG ที่ ก.ล.ต. จะเดินหน้าร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง