Sign In
กิจกรรม
เลขาธิการ ก.ล.ต. หารืออธิบดีกรมพัฒนาสังคมฯ ร่วมมือสนับสนุน “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เข้าถึงแหล่งเงินทุน


16 สิงหาคม 2562


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ และคณะผู้บริหาร ก.ล.ต. ได้เข้าพบนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) โดยหารือเกี่ยวกับแนวทางในการทำงานร่วมกันในการสนับสนุนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้ โดยในเบื้องต้นเห็นว่า ก.ล.ต. และ สวส. จะร่วมมือกันสร้างการรับรู้ให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับวิธีการและช่องทางในการระดมทุนที่เหมาะสมต่อไป เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562