Sign In
กิจกรรม
ก.ล.ต. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับ 5 หน่วยงานภาครัฐ สร้างเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายในตลาดทุน


16 สิงหาคม 2562


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 5  แห่ง ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.)  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  (บก.ปอท.) เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการความร่วมมือ ทำให้เกิดการทำงานในเชิงรุกและรวดเร็ว และเพิ่มขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ