Sign In
กิจกรรม
เลขาธิการ ก.ล.ต. ร่วมเป็นสักขีพยานการประกาศเจตนารมณ์การลงทุนอย่างรับผิดชอบของนักลงทุนสถาบัน


15 สิงหาคม 2562


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (ESG Collaborative Engagement) ของนักลงทุนสถาบัน ซึ่งนักลงทุนสถาบัน 32 แห่ง นำโดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน” (Negative List Guideline) เพื่อยกระดับการลงทุนของไทยสู่การลงทุนอย่างรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ กบข. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

พร้อมกันนี้ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการแรกที่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ “โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ที่ได้เปิดโครงการไปเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

“ปัจจัยที่มีส่วนทำให้ความสำเร็จในการสร้างการพัฒนาตลาดทุนธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่งในประเทศไทย คือ การเชื่อมโยงของกลไกทั้งสาม ได้แก่ วินัยตนเอง แรงผลักจากตลาด และกฎข้อบังคับ เหนือสิ่งอื่นใดคือความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมของ ก.ล.ต. กบข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทในการพัฒนา ESG และที่สำคัญ คือ ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพียงรายใดรายหนึ่งที่จะสามารถขับเคลื่อนกระบวนการทั้งหมดได้เพียงลำพัง ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว