Sign In
กิจกรรม
ก.ล.ต. ประชุมหารือ DSI เพื่อบูรณาการด้านกฎหมายกรณี Zipmex


25 กรกฎาคม 2565


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคลเลขาธิการ ก.ล.ต. นำคณะผู้บริหารประชุมหารือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. กรณีบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) โดยมีข้อสรุปว่า ก.ล.ต. จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากกรณีดังกล่าวอาจมีความเสียหายกับประชาชนจำนวนมาก ประกอบกับต้องพิจารณาว่ามีการกระทำผิดตามกฎหมายอื่น ๆ หรือไม่อย่างไร นอกเหนือจากความผิดภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ที่ ก.ล.ต. มีอำนาจดำเนินการในฐานะผู้กำกับดูแล