ข่าวประกาศ ​ระเบียบ / ข้อกำหนด / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปรับปรุง "ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์" เพื่อให้รองรับกรณีกรรมการประสงค์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลด้วยตนเอง และรองรับการประทับเวลารับข้อมูลด้วยระบบ e-Time Stamping มีผลบังคับใช้ 16 พฤษภาคม 2560

ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  มีผลบังคับใช้ 16 พฤษภาคม 2560

ระเบียบฉบับประมวล
​​ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
​​ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบมาตรฐานของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
Download แบบฟอร์ม ​Download Software

 

แบบ EF-2 หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม) [New] ​​● ซอฟต์แวร์สำหรับลงลายมือชื่อ (V 3.0)
แบบ EF-3 หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)   [New] ​​​คู่มือติดตั้งซอฟต์แวร์ SECSign V 3.0)
​​แบบ EF-4 หนังสือเพิกถอนผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม) ​​
​​รายชื่อรายงานหรือข้อมูลที่ต้องระบุใน EF-3 ​ ​ ​ ​
แบบปกติ | แบบ Outsource
หมายเหตุ : สถานที่ในการจัดส่งแบบฟอร์ม
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 22
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
เอกสารเผยแพร่ & FAQ ​การทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อม

การปรับแก้ไขใน "ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560"

ทดสอบซอฟต์แวร์ลงลายมือชื่อ / ทดสอบใบรับรอง และสิทธิในการส่งข้อมูล
การเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบonline & FAQ (ขอ user/password และเตรียมการเพื่อส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)
FAQ การยื่นแบบ EF-2/EF-3 เพื่อขอสิทธิการใช้งานระบบ IPOS single portal (การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ระยะสั้น)
​รายชื่อ Public CA ที่มีการนำใบรับรองมาใช้กับสำนักงาน ​

บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด (คู่มือการขอใบรับรอง)
หมายเหตุ: หากท่านต้องการใช้ใบรับรองจาก public CA รายอื่น นอกเหนือจากรายชื่อข้างต้น สามารถแจ้ง helpdesk เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมความพร้อม