Sign In
Disclaimer

​​​​​ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

บททั่วไป               

เมื่อท่านเข้าชมและใช้บริการส่วนใดของเว็บไซต์นี้ (“www.sec.or.th")  ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดดังต่อไปนี้ และทีได้กำหนดไว้โดยเฉพาะ ในการนี้ ท่านพึงทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกแสดงอยู่บนหน้านี้และเมื่อท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

เว็บไซต์นี้มีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน  ก.ล.ต.") เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ ข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา") เป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ว่าจะจดทะเบียนแล้วหรือไม่ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นเจ้าของ มีสิทธิ หรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้น


 

เงื่อนไขการใช้ 

สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลข่าวสารและเพื่อการศึกษาเท่านั้น เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลทั่วไป  ท่านสามารถใช้ จัดพิมพ์ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ได้ โดยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซตที่กำหนดในที่นี้ รวมทั้งข้อจำกัดเฉพาะเจาะจงอย่างอื่นที่อาจกำหนดไว้สำหรับเนื้อหาบางประเภทตามที่ระบุในหน้าที่แสดงเนื้อหานั้น 

 

ข้อสงวนและข้อจำกัดความรับผิด 

เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ (“as is" basis) สำนักงาน ก.ล.ต. จึงไม่มีข้อรับประกันไม่ว่าในเรื่องใด ๆ  และโปรดทราบว่าบรรดาบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นของผู้นำเสนอเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น การที่เนื้อหานั้นปรากฏบนเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นพ้องหรือยอมรับบทวิเคราะห์ คำแนะนำหรือความคิดเห็นนั้น เว้นแต่จะมีข้อความที่แสดงไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

               

โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ มิใช่การให้คำแนะนำหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย และมิใช่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ท่านจึงต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยด้วยตนเองหากมีการกระทำหรือตัดสินใจใด ๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้  สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ต.ท.และพนักงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใด ๆ ในความสูญหาย หรือเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึง การที่เนื้อหานั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลา ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร

 

สิทธิในการเข้าถึง               

สำนักงาน ก.ล.ต. สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เนตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น  นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ยังสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใด ๆ  ก็ได้

 

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม           

การเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น สำนักงาน ก.ล.ต. มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น และไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

 

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. 

เว็บไซต์อื่นสามารถเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ โดยต้องไม่เป็นไปในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่าสำนักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนเว็บไซต์ดังกล่าว หรืออาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสำนักงาน ก.ล.ต.

สำนักงาน ก.ล.ต. มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.  และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมใช้เว็บไซต์เหล่านั้น  ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. สงวนสิทธิในการยกเลิกการเชื่อมโยงใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว               

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.  โปรดศึกษาได้จาก Privacy Policy

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย​

 


 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​ฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน​​​

โทรศัพท์ 0-2263-6008​​