Sign In
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​หุ้นกู้ 5 รุ่น

1. หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (STARK239A)   
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2. หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK249A)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

3. หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK245A)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

4. หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (STARK255A)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5. หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK242A)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ - บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด


บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                 

โทร. 02-​114-8​467 02-680-5800

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)          โทร. 02-888-8888 กด 806

  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด        โทร. 02-680-1219  1246 1362

นายทะเบียน     

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  โทร. 02-299-1825


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง​

วันที่รายงาน

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
​22 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ธนาคารกสิกรไทย และบล.เอเซีย พลัส) รายงานความคืบหน้ากรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แจ้งการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราย นายชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก
22 กุมภาพันธ์ 2567​​
รายงานความคืบหน้าการแก้ไขเหตุเพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
14 กุมภาพันธ์ 2567​​

แจ้งการลาออกของ CFO

9 กุมภาพันธ์ 2567

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน

​​8 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ธนาคารกสิกรไทย) แจ้งความคืบหน้าหุ้นกู้ STARK โดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้กำหนดวันนัดฟังคำพิพากษาวันที่ 23 เม.ย. 2567

​29 มกราคม 2567

ก.ล.ต. ประสานความร่วมมือ DSI เกี่ยวกับการดำเนินคดีกรณี STARK

​24 มกราคม 2567​​

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ​(ธนาคารกสิกรไทย และบล.เอเซียพลัส) ดำเนินการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ในรายคดี นายชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
​22 มกราคม 2567

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

11 มกราคม 2567

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ธนาคารกสิกรไทย และบล.เอเซียพลัส) ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ในรายคดี นายชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

​28 ธันวาคม 2566

สำนักงาน ปปง. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิต่อสำนักงาน ปปง. แทนผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในคดีหุ้น STARK

​27 ธันวาคม 2566

ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวโทษ กรณี STARK รวม 9 ราย

​27 ธันวาคม 2566

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร STARK กับพวกรวม 3 ราย ต่อ DSI กรณีขายหุ้น STARK โดยอาศัยข้อมูลภายใน

​27 ธันวาคม 2566

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ธนาคารกสิกรไทย และบล.เอเซียพลัส) แจ้งขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ในรายคดี นายชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

​4 ธันวาคม 2566

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน รายคดี นายชนินทร์ฯ กับพวก (กรณีหุ้น STARK) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

30 พฤศจิกายน 2566​​

แจ้งข้อมูลผลกระทบต่อตัวเลขในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2565 และ ปี 2564 จากสรุปผลการตรวจสอบ Extended-Scope Special Audit

30 พฤศจิกายน 2566

แจ้งกรรมการลาออก

​​23 พฤศจิกายน 2566

ก.ล.ต. ขยายผลการตรวจสอบกรณี STARK พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

​20 พฤศจิกายน 2566

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้หุ้น STARK มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติม จากกรณีไม่นำส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566

​16 พฤศจิกายน 2566

ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
​​10 พฤศจิกายน 2566

ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ STARK กรณีมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด

​25 ตุลาคม 2566

การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการโดยเจ้าหนี้ของ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ​ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

​24 ตุลาคม 2566

​แจ้งกรรมการลาออก ​​​​

20 ตุลาคม 2566​

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

​19 ตุลาคม 2566​

แจ้งรายชื่อกรรมการทั้งหมดที่จะเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

18 ตุลาคม 2566

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ STARK เร่งนำส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

12 ตุลาคม 2566

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ธนาคารกสิกรไทย) แจ้งความคืบหน้าหุ้นกู้ STARK ณ วันที่ 10 ต.ค. 2566

10 ตุลาคม 2566

การเปิดเผยผลการตรวจสอบขยายขอบเขตเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ (Extended-Scope Special Audit) ระยะสอง เพิ่มเติม

9 ตุลาคม 2566

​ก.ล.ต. สั่งการให้ STARK ดำเนินการเพิ่มเติม หลังจากนำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ

​6 ตุลาคม 2566

สรุปผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ขยายผลเพิ่มเติม (Extended-scope Special Audit) ระยะที่สอง (แก้ไข)

​2 ตุลาคม 2566

แจ้งกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 วันที่ 19 ต.ค. 2566  เพื่อแต่งตั้งกรรมการบริษัท

​21 กันยายน 2566

​ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขยายผลการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติ (Forensic Accounting) โดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด​

​7 กันยายน 2566

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (บล.เอเซียพลัส) รายงานความคืบหน้า ฉบับที่ 2 : การดำเนินการใช้สิทธิทางศาลเพื่อเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้คงค้าง ภายใต้ “หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” (STARK242A)​​

​1 กันยายน 2566

​ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (บล.เอเซียพลัส) แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการใช้สิทธิทางศาลเพื่อเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้คงค้าง ณ วันที่ 30 ส.ค. 2566​

30 สิงหาคม 2566

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ธนาคารกสิกรไทย) แจ้งความคืบหน้าหุ้นกู้ STARK ณ วันที่ 29 ส.ค. 2566

​29 สิงหาคม 2566

​ก.ล.ต. สั่งการ STARK ให้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566​

​28 สิงหาคม 2566

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ธนาคารกสิกรไทย) แจ้งความคืบหน้าหุ้นกู้ STARK ณ วันที่ 23 ส.ค. 2566​

​23 สิงหาคม 2566

แจ้งการไม่ส่งงบการเงินรายไตรมาส (แก้ไข)​

​15 สิิงหาคม 2566

​แจ้งการไม่ส่งงบการเงินรายไตรมาส​

11 สิงหาคม 2566​

แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

​11 สิงหาคม 2566

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2566 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก การเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

​11 สิงหาคม 2566

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ธนาคารกสิกรไทย) แจ้งความคืบหน้าหุ้นกู้ STARK​

9 สิงหาคม 2566​

ก.ล.ต. – ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับ 3 หน่วยงาน จัดเสวนา “การดำเนินการคดีแบบ Class Action" เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและประชาชน​

​7 สิงหาคม 2566

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (แก้ไข)​

​2 สิงหาคม 2566

​ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ STARK กรณีบริษัทเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในงบการเงิน​

31 กรกฎาคม 2566​

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

​27 กรกฎาคม 2566

ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย NP หลักทรัพย์ของ STARK กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด​​

25 กรกฎาคม 2566​​

​ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (บล.เอเซียพลัส) แจ้งการดำเนินการใช้สิทธิทางศาลเพื่อเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้คงค้างหุ้นกู้ STARK242A

​21 กรกฎาคม 2566

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ธนาคารกสิกรไทย) ชี้แจงความคืบหน้าในดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นกู้ STARK239A STARK249A STARK245A และ STARK255A 

​​21 กรกฎาคม 2566​

​STARK นำส่งรายงานความคืบหน้าของการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ พร้อมขอขยายระยะเวลาเป็นครั้งที่ 2

18 กรกฎาคม 2566​​

รายงานความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ขยายผลเพิ่มเติม (Extended-scope Special Audit) รวมถึงการขอขยายระยะเวลาครั้งที่สอง และความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของบริษัท กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์​

17 กรกฎาคม 2566​​

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แจ้งความคืบหน้าในการนำส่งข้อมูลผู้เสียหาย (ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น STARK242A) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (”DSI”)

14 กรกฎาคม 2566​​

ธนาคารกสิกรไทยในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการลงทะเบียนผู้เสียหายคดีพิเศษที่ 57/2566 กรณี บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว​

13 กรกฎาคม 2566​

​บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ STARK242A ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ โปรดแจ้งความประสงค์ในการลงทะเบียนผู้เสียหาย คดีพิเศษที่ 57/2566 กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ผ่านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้​

12 กรกฎาคม 2566​

​แจ้งการดำเนินการของธนาคารกสิกรไทยในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้เสียหาย คดีพิเศษที่ 57/2566 กรณี บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร้องทุกข์กล่าวโทษอดีตผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ในความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11 กรกฎาคม 2566​

​แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2566 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท​

​10 กรกฎาคม 2566

ก.ล.ต. สั่งการ STARK ให้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566​

10 กรกฎาคม 2566​

​แจ้งกรรมการลาออก

7 กรกฎาคม 2566​

​คลิปวิดีโองานสัมมนาข้อควรรู้และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีที่หุ้นกู้ที่ถืออยู่เกิดผิดนัดชำระหนี้ กรณี STARK (จัดโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บรรยายโดยทนายความสำนักกฎหมาย ALLEN & OVERY และ TTT & PARTNERS)

​7 กรกฎาคม 2566

ก.ล.ต. มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด กรณี STARK รวม 10 ราย และห้ามมิให้ออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว

​​6 กรกฎาคม 2566​​

​แจ้งกรรมการลาออกและชี้แจงข่าวการกล่าวโทษของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์​

​​6 กรกฎาคม 2566

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ธนาคารกสิกรไทย) ชี้แจงความคืบหน้าในดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นกู้รุ่น STARK239A STARK249A STARK245A และ STARK255A

​​6 กรกฎาคม 2566

​ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลรวม 10 ราย ต่อ DSI กรณีตกแต่งงบการเงินของ STARK เปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และกระทำโดยทุจริตหลอกลวง​

​6 กรกฎาคม 2566

DSI ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้เสียหาย กรณี บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร้องทุกข์กล่าวโทษอดีตผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ในความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และความผิดอาญาอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกัน

5 กรกฎาคม 2566​

​การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2566 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท​

4 กรกฎาคม 2566​

​ชี้แจงการแก้ไขรายงานผู้สอบบัญชีของงบการเงินประจำปี 2565

30 มิถุนายน 2566​​

ก​ารไม่ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ STARK239A และ STARK249A​

30 มิถุนายน 2566​​

แนวทางการดำเนินการของบริษัท กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์​

28 มิถุนายน 2566​

​30 มิถุนายน 2566 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของหุ้น STARK

28 มิถุนายน 2566​

ชี้แจงการถูกเรียกให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคง ค้าง และการยกเลิกการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2566 สำหรับหุ้นกู้ STARK245A STARK255A และ STARK242A

26 มิถุนายน 2566

ก.ล.ต. ผนึกกำลัง DSI และ บก.ปอศ. ร่วมหารือแนวทางดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกรณี STARK

26 มิถุนายน 2566​​​

ก.ล.ต. – ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึก 9 องค์กรร่วมแถลงข่าวความคืบหน้ากรณี STARK พร้อมแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาล – เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน

26 มิถุนายน 2566​

​ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นกู้ STARK ทุกรุ่นเข้าร่วมฟังการสัมมนาเรื่อง "ข้อควรรู้และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่หุ้นกู้ที่ถืออยู่เกิดการผิดนัดชำระหนี้" ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ผ่านระบบออนไลน์ คลิก https://shorturl.at/cAJMR

26 มิถุนายน 2566​

ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการร้องทุกข์ดำเนินคดีของบริษัท

23 มิถุนายน 2566​

ชี้แจงการถูกเรียกให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง และการยกเลิกการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2566 สำหรับหุ้นกู้ STARK245A STARK255A และ STARK242A​

21 มิถุนายน 2566​

​ชี้แจงกรณีผิดนัดการชำระคืนเงินต้นภายใต้หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท อดิสรสงขลา จำกัด​

21 มิถุนายน 2566​

​ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ STARK จำนวน 3 รุ่น ยกเลิกการประชุมในวันที่ 23 มิถุนายน 2566​

20 มิถุนายน 2566​​​

​ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ STARK จำนวน 3 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566​

​20 มิถุนายน 2566​​

​ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ​

19 มิถุนายน 2566​​

​คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 (แก้ไข)

​19 มิถุนายน 2566​

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ STARK กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ขึ้นเครื่องหมาย NP และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลในงบการเงินปี 2565 และรายงานผล special audit​

19 มิถุนายน 2566​

​ชี้แจงรายการปรับปรุงงบการเงินที่สำคัญในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบประจำปี 2565

19 มิถุนายน 2566​

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ธนาคารกสิกรไทย) นำส่งข้อมูลอธิบายเพิ่มเติมสำหรับการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 (23 มิถุนายน 2566) สำหรับหุ้นกู้ STARK245A และ STARK255A​

17 มิถุนายน 2566​

​ก.ล.ต. ขอให้ผู้ลงทุนพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินและผลการตรวจสอบของ STARK ด้วยความระมัดระวัง​

​17 มิถุนายน 2566

​การขอขยายระยะเวลาเพื่อดำเนินการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ขยายผลเพิ่มเติม (extended-scope special audit)

​16 มิถุนายน 2566

​รายงานความคืบหน้าของการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ขยายผลเพิ่มเติม (extended-scope special audit)

16 มิถุนายน 2566​

​สรุปผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) ระยะแรก

16 มิถุนายน 2566

​ชี้แจงเหตุที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2565

16 มิถุนายน 2566​

​คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

16 มิถุนายน 2566​

​สรุปผลการดำเนินงานของ STARK ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

​16 มิถุนายน 2566​​

​ชี้แจงการถูกเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างของหุ้นกู้ STARK239A และ STARK249A และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2566 สำหรับหุ้นกู้ STARK245A STARK255A และ STARK242A

15 มิถุนายน 2566​​

ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้หุ้นกู้ 2 รุ่น (STARK239A และ STARK249A) ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (ไม่ผ่อนผันส่งแบบ 56-1 ล่าช้า)

13 มิถุนายน 2566

​ชี้แจงความคืบหน้าการจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 การจัดทำ Special Audit และการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม​

13 มิถุนายน 2566​

ก.ล.ต. สั่งให้ STARK ชี้แจงข้อเท็​จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับ LEONI AG และ LEONI Bordnetz-Systeme GmbH​

13 มิถุนายน 2566​​​

​แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ​

12 มิถุนายน 2566​​​

​ก.ล.ต. เปิดเผยกรณี STARK ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

9 มิถุนายน 2566​​​

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ STARK ชี้แจงความคืบหน้าการจัดทำงบการเงินปี 2565 Special Audit และการดำเนินการต่าง ๆ 

8 มิถุนายน 2566​​

​​ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (บล. เอเซีย พลัส) ชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นกู้ STARK242A ​

6 มิถุนายน 2566​​

​ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข่าวการร้องทุกข์ดำเนินคดีของบริษัท

6 มิถุนายน 2566​​

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ธนาคารกสิกรไทย) ชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นกู้ STARK239A  STARK249A  STARK245A และ STARK255A

2 มิถุนายน 2566​

การผิดนัดจากการไม่ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ STARK239A และ STARK249A​

2 มิถุนายน 2566​​

​ทริสเรทติ้งปรับลดอันดับเครดิตจาก C เป็น D จากการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ STARK239A และ STARK249A

2 มิถุนายน 2566​

ทริสเรทติ้งปรับลดอันดับเครดิตจาก BB- เป็น

​1 มิถุน​ายน 2566

ก.ล.ต. เปิด “ศูนย์ข้อมูลหุ้นกู้" บนเว็บไซต์สำนักงานเพื่อให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกกับผู้ลงทุน​

1 มิถุน​ายน 2566​​

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้  2/2565  (STARK242A)

​​1 มิถุนายน 2566

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 1/2565 ชุดที่ 2 (STARK245A) และ 1/2565 ชุดที่ 3 (STARK255A)

​​1 มิถุน​ายน 2566

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้  1/2564 ชุดที่ 1 (STARK239A) และ 1/2564 ชุดที่ 2 (STARK249A)

​1 มิถุนายน 2566

​ชี้แจงการดำเนินการแก้ไขกรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C"​

31 พฤษภ​าคม 2566

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น STARK เข้าร่วม “การประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566​

​29 พฤษภาคม 2566

ชี้แจงเหตุผิดนัดข้อกำหนดสิทธิจากการส่งแบบ 56-1 one report ปี 2565 ล่าช้า 

25 พฤษภาคม 2566

ชี้แจงข้อมูลและความคืบหน้าการดำเนินการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. สอบถาม

24 พฤษ​ภาคม 2566

ก.ล.ต. สั่งการ STARK ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ

17 พฤษภาคม 2566

ทริสเรทติ้ง เผยแพร่ข่าว ผู้ถือหุ้นกู้ “บ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น" มีมติยกเว้นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ์สำหรับหุ้นกู้

29 เมษายน 2566

ชี้แจงแผนการจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 และแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัท

28 เมษายน 2566​

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 2/2565 (STARK242A)

28 เมษายน 2566

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 1/2565 ชุดที่ 2 (STARK245A) และ 1/2565 ชุดที่ 3 (STARK255A)

28 เมษายน 2566

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 1/2564 ชุดที่ 1 (STARK239A) และ 1/2564 ชุดที่ 2 (STARK249A) 

28 เมษายน 2566

ชี้แจงการดำเนินการตามเหตุผิดนัดข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้  5 รุ่น

26 เมษายน 2566

ทริสเรทติ้งปรับลดอันดับเครดิตจาก BBB+ เป็น BB- 

22 เมษายน 2566

แจ้งเหตุผิดนัดข้อกำหนดสิทธิจากการส่งงบการเงินประจำปี 2565 ล่าช้า     

12 เมษายน 2566​

 
Link ที่เกี่ยวข้อง

 

อื่น ๆ

​บทความ

จะทำอย่างไร ถ้าหุ้นกู้ที่ซื้อไว้ผิดนัดชำระ?​

การใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ลงทุน กรณีบริษัทเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

สรุปสาระสำคัญของการดำเนินคดีแบบกลุ่มตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (Class Action)​​

  • ศูนย์บริการประชาชน
    –  สำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น G (333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900)

  • สายด่วนหุ้นกู้ STARK
    – 1207 กด 9 

  • FAQ


​​​​​