Sign In
ร่วมงานกับ ก.ล.ต.
สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร
สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร( Change Management (ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร) )
ปริญญาโท, ปริญญาตรี
กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์, สถิติ, วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์, การตลาด, นิเทศศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง, สังคมศาสตร์, บริหารบุคคล
-
เจ้าหน้าที่บริหาร - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
1 อัตรา

สังกัด          ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร (สายงาน Change Management)
ตำแหน่ง      เจ้าหน้าที่บริหาร - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
จำนวน         1 อัตรา

รายละเอียดงาน
1. กำหนดแนวทาง กระบวนการ และโครงสร้าง ในกระบวนการ Change Management
2. ทำความเข้าใจสภาพแวดล้อม บุคลากร และโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้องค์กรมีความพร้อมสู่ Digital Transformation ออกแบบ และดำเนินโครงการให้บุคลากรมีความพร้อม ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
3. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และกระตุ้นให้พนักงานมีความเข้าใจ มีความพร้อม และมี commitment ในการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ :
- มีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีความรู้ความเข้าใจในด้าน Change Management


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​​​​​​​​


​​