Sign In
ร่วมงานกับ ก.ล.ต.
สายกฎหมาย
สายกฎหมาย( ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา )
ปริญญาโท, ปริญญาตรี
กฎหมาย
เนติบัณฑิต
เจ้าหน้าที่บริหาร - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
1 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ :

1. งานศึกษา พัฒนา ยกร่าง และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
     ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและเทคโนโลยี
     ต่าง ๆ
2. งานให้ความเห็นทางกฎหมายตามกฎหมายที่สำนักงานรับผิดชอบ
3. งานให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนนโยบายของสำนักงาน รวมทั้งหลักการกำกับดูแล
    ผู้ประกอบธุรกิจ ตามที่ฝ่ายงานต่าง ๆ ของสำนักงานร้องขอ
4. งานให้ความเห็นทางกฎหมายต่อร่างกฎหมายที่หน่วยงานภายนอกส่งมายังสำนักงาน
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ :

1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมาย หรือสำเร็จปริญญาโทด้านกฎหมาย
1.2 มีทักษะภาษาอังกฤษในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับดี  TOEIC ≥ 670 คะแนน, IELTS ≥ 5.5, หรือ TOEFL ≥ 550 หรือ iBT ตั้งแต่ 61 คะแนน ที่อายุไม่เกิน 3 ปี


คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ :

ผ่านการอบรมหลักสูตรเนติบัณฑิตไทย หรือมีความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​​​​​​​​


​​