Sign In
กฎเกณฑ์

​​สมาคมที่เกี่ยวเนื่อง


บริษัทหลักทรัพย์หากจะรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ไม่แสวงหากำไรหรือรายได้ สามารถทำได้โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เท่านั้น ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต.

ก.ล.ต. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสมาคม เพื่อให้มั่นใจว่า

 • สมาคมมีการกำกับดูแลสมาชิกและทำหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส และ

 • เป็นไปเ​พื่อการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
  โดยปัจจุบันมีสมาคมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ 3 แห่ง ได้แก่
สรุปหลักเกณฑ์

​ในการกำกับดูแลสมาคมที่เกี่ยวเนื่อง ได้นำบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า​​พ.ศ. 2509 ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ การควบคุม การเลิก และบทกำหนดโทษมาใช้บังคับโดยอนุโลม

พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509​​พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
รัฐมนตรีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
นายทะเบียนสำนักงาน ก.ล.ต.
สมาคมการค้าสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์

 

สรุปข้อกำหนดสำคัญในการกำกับดูแลสมาคม​​​​​

 • ก.ล.ต. มีอำนาจออกคำสั่งให้กรรมการหรือสมาชิกชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสมาคม

 • ก.ล.ต. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบในสำนักงานของสมาคมได้ในระหว่างเวลาทำงานของสมาคม และให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร

 • สมาคมต้องจัดทำทะเบียนสมาชิกเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานของสมาคม และให้ส่งสำเนาทะเบียนสมาชิกนั้นแก่ ก.ล.ต. และเมื่อมีการรับสมาชิกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก ให้สมาคมแจ้งต่อ ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำหนด

 • ให้สมาคมจัดทำงบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน และจัดทำรายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินกิจการของสมาคมเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสำเนารายงานกับงบดุลไปยัง ก.ล.ต. ภายในกำหนด

 • การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมจะกระทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้องนำไปจดทะเบียนต่อ ก.ล.ต. ภายในกำหนด

 • การตั้งกรรมการหรือการเปลี่ยนตัวกรรมการของสมาคม ต้องนำไปจดทะเบียนต่อ ก.ล.ต. ภายในกำหนด ถ้า ก.ล.ต. เห็นว่าผู้ได้รับการตั้งให้เป็นกรรมการนั้นเป็นผู้ซึ่งมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ก.ล.ต. มีอำนาจไม่รับจดทะเบียนผู้นั้นเป็นกรรมการของสมาคมได้

 • เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการ กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ กรรมการหรือสมาชิกนั้นระงับหรือจัดการแก้ไขการกระทำนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบธุรกิจ​

โทรศัพท์ 0-2263-6574