Sign In
กฎเกณฑ์

​​การจัดการกองทุนรวม


17. การจ่ายเงินปันผล


การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมให้จ่ายได้จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล โดย

1) การจ่ายเงินปันผลต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

2) ห้ามจ่ายเงินปันผลเป็นหน่วยลงทุน


มีกำไร​​สะสม​​
มี​กำไรสุทธิ
จ่ายเงินปันผล
/
​/
/
/
X
/
​X
/
/
X
X
X

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2033-9535