Sign In
กฎเกณฑ์

​การจัดการกองทุนรวม


23. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)


สามารถขอผ่อนผันในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

(2) การจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับวันเริ่มและหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนและรายชื่อผู้จัดการกองทุนให้ ก.ล.ต.

(3) การให้ความรู้หรือจัดอบรมแก่ผู้จัดการกองทุนและพนักงานที่เกี่ยวข้อง

(4) การคำนวณและประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปิด

(5) การคำนวณและประกาศ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายและรับซื้อคืนของกองทุนเปิด

(6) การใช้ตัวเลขทศนิยมของ​ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายและรับซื้อคืนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2033-9535