Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​การจัดการกองทุนรวม


13. การเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากปิดเป็นเปิด


(1) การเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากปิดเป็นเปิดต้องกำหนดไว้ในโครงการตั้งแต่ก่อนเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือได้รับมติเสียงข้างมาก

(2) การยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน และการจัดทำหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมเปิด

(3) ให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดในการที่จะออกจากกองทุนรวมปิดได้ โดย

​1. ชำระค่าหน่วย​ลงทุนโดยใช้ NAV ของวันทำการก่อนวันเริ่มต้นเป็นกองทุนรวม​เปิด

​2. ชำระค่าหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันเริ่มต้นเป็นกองทุนรวมเปิด (นับวันเริ่มต้นเป็นกองทุนรวมเปิดเป็นวันแรก)

(4) บลจ. อาจไม่ต้องจัดให้มีวิธีการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดในการออกจากกองหากดำเนินตามเงื่อนไข ดังนี้

1. แปลงสภาพเมื่อครบอายุโครงการ

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนตามโครงการเดิม

​3. ​ได้รับมติให้แก้ไขเป็นกองทุนรวมเปิด


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2033-9535