Sign In
​​​​​การทบทวนความ​เหมาะสมของกฎหมาย​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ตามที่พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558  กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุก 5 ปีที่มีการใช้บังคับและประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก.ล.ต. จึงได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ครบกำหนดทบทวน  ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถดูรายชื่อประกาศที่ครบกำหนดทบทวนรวมถึงช่องทางการสอบถามได้ตามตารางด้านล่าง  


ลำดับที่​​ ประเภท ชื่อ เปิดรับฟังความคิดเห็นถึง ติดต่อ

​1

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์​

กย. 12/2548 เรื่อง กำหนดลักษณะศูนย์กลางหรือเครือข่ายที่ไม่ถือเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า​

9/12/62

msec@sec.or.th


2

​ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นย. 2/2547 เรื่อง แนวทางในการพิจารณาการประกอบการที่ถือเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์​​

9/12/62

mse​c@sec.or.th​

​3

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

สจ. 17/2553 เรื่อง ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ​(แก้ไขโดย สจ. 36/2557)​

​17/12/62

​debt@sec.or.th

​4

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำ​กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นน. 2/2546 เรื่อง แนวทางในการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ​

​31/12/62 
         

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​SEC Help Center

โทรศัพท์ 1207