Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​การจัดการกองทุนรวม


20. การผ่อนผัน


บลจ. อาจขอผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

(1) การเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดระยะเวลา

(2) การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(3) ระยะเวลาการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนน่วยลงทุนเกิน 1 วัน

(4) การจัดทำและส่งรายงานรอบปีบัญชี

(5) การประกาศการจ่ายเงินปันผล เช่น กรณีกองปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

(6) การดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม เช่น ระยะเวลาการชำระคืน กรณี auto redemption ที่กำหนดไว้ภายใน 10 วันทำการ

(7) ระยะเวลาดำเนินการย้ายกองทุน ซึ่ง บลจ. อาจใช้เวลา > 60 วัน

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2033-​9535