Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ที่ปรึกษาทางการเงิน


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 


  • หนังสือรับรองประวัติกรรมการหรือบุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงิน   MS Word | PDF

  • หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน MS Word | PDF

  • แบบ FA-1 คำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน MS Word | PDF

  • แบบ FA-2 คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน MS Word |  PDF

  • แบบ FA-3 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกรรมการ / ผู้จัดการ / ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน MS Word | PDF


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1-3

โทรศัพท์ 0-2263-6108