Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ผู้ประกอบวิชาชีพ


​ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)


​แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 


        ●  แบบคำขอความเห็นชอบ (แบบ 19-1) 
        ●  หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม (แนบท้ายแบบ 19-1) 

        ●  แนวทางจัดทำเอกสารประกอบคำขอ
        ●  แบบรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่าน ICO Portal


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1-3 ​

โทรศัพท์ 0-2263-6093