Sign In
หน้า 'LAWANDREGULATIONS/INTERMEDIARIES' ยังไม่มีข้อมูลใน Library 'Site_Menu_Detail' กรุณาเพิ่มข้อมูลใน Library ดังกล่าว
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​​​​ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง 

ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้บริการ อาทิ


​หลักทรัพย์        ​
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์       ​
1. ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ
2. ค้าหลักทรัพย์          
2. ค้าสัญญาฯ
3. ที่ปรึกษาการลงทุน 
3. ที่ปรึกษาสัญญาฯ
4. จัดจำหน่ายหลักทรัพย์  
4. ผู้จัดการสัญญาฯ     
5. จัดการกองทุนรวม
6. จัดการกองทุนส่วนบุคคล


 Picture1.png

Picture2.png


 

Picture3.1.png
 

Picture4.png
 


 

ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบธุรกิจ

โทรศัพท์ 1207 กด 7​