Sign In
หน้า 'LAWANDREGULATIONS/MINISTRIALREGULATIONPVD-03' ยังไม่มีข้อมูลใน Library 'Site_Menu_Detail' กรุณาเพิ่มข้อมูลใน Library ดังกล่าว
กฎกระทรวง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ.2530 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 บัตรประจำตัวนายทะเบียนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามแบบที่ 1ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ 2 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามแบบที่ 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ 3 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามแบบที่ 3 ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ 4 รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัวให้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร

ข้อ 5 ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวนายทะเบียน และบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แต่งตั้ง

ข้อ 6 ให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้แต่งตั้ง

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2532

 

 

(ประมวล สภาวสุ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บัญญัติให้บัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

​ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา
โทรศัพท์ 0-2033-9525