Sign In
หน้า 'LAWANDREGULATIONS/MINISTRIALREGULATIONPVD-06' ยังไม่มีข้อมูลใน Library 'Site_Menu_Detail' กรุณาเพิ่มข้อมูลใน Library ดังกล่าว
กฎกระทรวง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2538)
ออกตามความในพระราชบัญญัติกอ​งทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า "บริษัทหลักทรัพย์" ในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532)ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์"

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2538)ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 2 ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องเป็นบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารหรือบริษัทประกันชีวิต"

 

 
ให้ใช้ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2538

 
 
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
 
 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ เพื่อส่งเสริมให้มีผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้กว้างขวางขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

​ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา
โทรศัพท์ 0-2033-9525