Sign In
หน้า 'LAWANDREGULATIONS/MINISTRIALREGULATIONPVD-08' ยังไม่มีข้อมูลใน Library 'Site_Menu_Detail' กรุณาเพิ่มข้อมูลใน Library ดังกล่าว
กฎกระทรวง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2543)
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530​

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 14 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 
ข้อ 1 ให้ยกเลิกข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
 
ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป

 
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2543

 
 
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกำหนดให้การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติว่าด้วยการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำบัญชีแสดงฐานะการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนั้น เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวสมควรยกเลิกการให้ผู้จัดการกองทุนยื่นรายงานแสดงการจัดการกองทุนและรายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา

โทรศัพท์ 0-2033-9525