Sign In
กฎเกณฑ์

​ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1 ใน 3


การจำกัดการถือหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1 ใน 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการกระจายการถือหน่วยลงทุนโดยไม่ให้กระจุกตัวกับคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้มีอำนาจในการจัดการกองทุน หรือใช้กองทุนเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ เช่น การเลี่ยงภาษี เป็นต้น


สรุปหลักเกณฑ์​


1. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

2. การพิจารณากลุ่มบุคคลเดียวกัน

3. การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อจำกัด (กรณีถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 มากกว่า 1 ปี)

4. การดำเนินการเมื่อเกิดการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3​


1. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้​

1.1 ผ่อนผันให้ถือได้ไม่จำกัดสัดส่วน คือ​

(1) ผู้ลงทุนสถาบันที่ได้รับยกเว้นภาษีและมีลักษณะเป็น Collective Investment Schemes (CIS) เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) และ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund)

(2) นิติบุคคลตามกฎหมายไทย ซึ่งไม่ต้องเสียเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(3) บุคคลซึ่งลงทุนใน ASEAN CIS ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว (บุคคล/นิติบุคคล) หรือบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ของ บล.ต่างประเทศ


1.2 ผ่อนผันแบบมีเงื่อนไข มี 3 กรณี

(1) กรณีถือหน่วยลงทุนโดย ETF โดย PD/MM ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บลจ.

(2) กรณี กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

( PVD) หรือ RMF อื่น

(3) กรณีอื่นใดซึ่งเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร​


2. การพิจารณากลุ่มบุคคลเดียวกัน​

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและกองทุนส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว

2.2 กรณีนิติบุคคล หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุน และ

​(1) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน ในนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วนทั้งหมด

​(2) กองทุนส่วนบุคคลหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และของบุคคลตามข้อ (1)


 1-3.png


​​3. การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อจำกัด (กรณีถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 มากกว่า 1 ปี) ​

​การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ 1 ใน 3

  • บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3ได้ไม่เกิน 1 ปี

  • หากไม่ได้รับการผ่อนผันให้ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 บลจ. จะต้อง

    • แจ้งนายทะเบียนฯ เกี่ยวกับข้อจำกัด และดูแลให้นายทะเบียนฯ ปฏิเสธการโอนที่จะทำให้ไม่เป็นตามเกณฑ์

    • ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน + ดำเนินการให้ LBDU ตรวจสอบและรายงาน บลจ. ด้วย (ระบุกรณียกเว้นด้วย)

 
4. การดำเนินการเมื่อเกิดการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3​

หากบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ไม่ว่าจะเป็นการถือหน่วยลงทุนดยตรงหรือผ่านบุคคลอื่น ซึ่งอาจเกิดจากเหตุต่าง ๆ ได้แก่ การลงทุนเพิ่มเติม การได้รับบยกเว้นตามที่ได้กล่าวไว้ในกรณีที่ได้รับการยกเว้น หรือกรณีที่เกินโดยสุจริต เช่น การถือหน่วยลงทุนเกินโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม เป็นต้น ให้ บลจ. ดำเนินการดังนี้


 ​​​

เกินจากการลงทุนเพิ่ม
เกินจากการได้รับยกเว้น
เกินโ​ดยสุจริต

รายงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่   บลจ. รู้ โดยให้แสดงแนวทางแก้​ไข

/

X

X

ห้ามนับ vote ส่วนที่เกิน 1 ใน 3*

/

/

/

จ่ายปันผลได้ทั้งจำนวน

X

/

/

แก้ไขสัดส่วนภายใน 2 เดือน

/

X

X

เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

/

/

/

* ยกเว้นกรณีการเกิน 1 ใน 3 จากการลงทุนใน ASEAN CIS นับ vote ได้เต็มสัดส่วนการถือ ASEAN CIS


กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง​


 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่าย​นโยบายธุรกิจจัดการลงทุน 

โทรศัพท์ 0-2033-9535​