Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 1 / 2557

วันพุธที่ 08 มกราคม 2557


ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ปี 2557-2559 และโครงการสำคัญในปี 2557 จำนวน 5 ด้าน เน้นดำเนินการต่อเนื่องเพื่อมุ่งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน พร้อมสร้างความยั่งยืนให้แก่ตลาดทุนไทย มุ่งเสริมสร้างความรู้ทางการเงินและเครื่องมือการออมระยะยาวให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุน ส่งเสริมการพัฒนาวินัยของบริษัทจดทะเบียนและยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและเพิ่มการสนับสนุนให้ตัวกลางที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนมีบทบาทเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ลงทุนมากขึ้น และสร้างโอกาสจากการเติบโตของประเทศเพื่อนบ้าน

นายวรพล  โสคติยานุรักษ์  เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. วางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีความโดดเด่นด้านสภาพคล่อง มูลค่าตลาดของหุ้น มาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยอยู่บนหลักการสำคัญคือ มาตรฐานการกำกับดูแลมีความเข้มงวด สอดคล้อง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ส่งเสริมธุรกิจทั่วประเทศในทุกประเภทธุรกิจมีโอกาสในการเข้าถึงตลาดทุนและได้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มที่ รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำและรองรับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ

สำหรับการดำเนินการที่สำคัญในปี 2557 นี้ อาทิ พัฒนาบุคลากรประเภทนักวางแผนการลงทุน (wealth advisor) เพื่อให้คำแนะนำด้านการจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุนรายบุคคล รวมทั้งจัดโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ที่อยู่ในระบบ และนิสิต นักศึกษา  รวมถึงสร้างเครื่องมือการออมระยะยาวแก่กลุ่มอาชีพเฉพาะ เช่น กลุ่มขายตรง  และสร้างช่องทางใหม่ ๆ ที่หลากหลายให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น ร้านสะดวกซื้อ โมเดิร์น เทรด เป็นต้น  ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมได้ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณเพื่อให้มีรายได้เพียงพอไว้ใช้จ่าย 

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. มุ่งมั่นที่จะยกระดับองค์กรต่าง ๆ ในตลาดทุนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  สนับสนุนโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต   เพิ่มประสิทธิภาพทุกองค์ประกอบของกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยแก้ไขกฎหมายหลักทรัพย์และปรับปรุงกฎหมายสำคัญ รวมถึงดำเนินการให้กระบวนการตรวจสอบและการลงโทษมีความเข้มข้นขึ้น

ก.ล.ต. จะส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงของการลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียอย่างแท้จริง โดยจะดำเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น ปรับปรุงและออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากต่างประเทศ  ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุนรวม รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับหลักทรัพย์จากประเทศอื่นที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map