Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) แก้ไขระบบงาน เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 | ฉบับที่ 12 / 2564


ในช่วงที่ผ่านมา ปรากฏข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าเกิดกรณีปัญหากับระบบงานของ Bitkub โดยพบว่า มีกรณีที่ไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ และมีการหยุดชะงักของระบบงานสำคัญ ได้แก่ ระบบซื้อขายวันที่ 2 วันที่ 3 และวันที่ 16 มกราคม 2564 รวมทั้ง มีเรื่องร้องเรียนจำนวนมาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีมติให้บริษัทส่งแผนการแก้ไขให้ ก.ล.ต. และดำเนินการแก้ไขระบบงานที่เป็นประเด็นปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน ได้แก่  

1)   แก้ไขการดำเนินการตามระบบงานต่าง ๆ ได้แก่ ระบบการซื้อขาย ระบบการฝากถอนเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล ระบบการแสดงข้อมูลทรัพย์สินลูกค้า ระบบการให้บริการติดต่อลูกค้า ระบบการรับลูกค้า การยืนยันและพิสูจน์ตัวตนลูกค้า (KYC) และการเปิดบัญชี ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และการจัดการบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณลูกค้าและธุรกรรม

2)   แก้ไขนโยบายการรับลูกค้าให้เหมาะสมกับระบบงานที่พร้อมให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการที่ตกลงไว้กับลูกค้า (Service Level Agreement)

3)   แก้ไขระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ระบบซื้อขายขัดข้อง สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ ปริมาณลูกค้า และธุรกรรมในปัจจุบัน

4)   แก้ไขการดำเนินการตามระบบงานที่ช่วยเสริมสร้างและรักษากลไกการทำงาน ของระบบซื้อขายให้มีความเรียบร้อย (Market Surveillance)

 


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ DR ในตลาดทุนไทย ช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุน
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อผู้ลงทุนในวงจำกัด
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวต่อไปอีก เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขระบบงานและคืนทรัพย์สินลูกค้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
ก.ล.ต. เตือนการทำธุรกรรม DeFi อาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก.ล.ต. พร้อมรองรับการระดมทุนในยุคดิจิทัลผ่านการออกเสนอขาย real estate-backed ICO