Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว เพื่อแก้ไขระบบงานวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 | ฉบับที่ 68 / 2564


คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (Huobi) ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวจนกว่าจะแก้ไขระบบงานตามเงื่อนไขที่กำหนดและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในระหว่างที่ถูกระงับการให้บริการดังกล่าว Huobi ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ตลอดเวลา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือไปยัง Huobi ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ให้ส่งแผนการแก้ไขและดำเนินการแก้ไขประเด็นความบกพร่องของระบบงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2564 ตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ง Huobi ได้แก้ไขระบบงานและส่งแผนการแก้ไขมายัง ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 แล้ว นั้น

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 พิจารณาแล้วเห็นว่า Huobi ยังไม่สามารถแก้ไขระบบงานที่บกพร่องได้ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งการดำเนินการของ Huobi ยังมีการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวต่อไป อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของลูกค้า หรือเป็นการฝ่าฝืน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 กำหนด คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงมีมติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 และดำเนินการแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการมอบหมายงาน ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า และระบบการเปิดบัญชีและพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า ตามเงื่อนไขที่กำหนด และนำส่งผลการแก้ไขต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 ทั้งนี้ Huobi จะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในระหว่างถูกระงับการให้บริการดังกล่าว Huobi ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ตลอดเวลา

_________________


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงเกณฑ์การกำกับดูแล ICO portal และการเสนอขายโทเคนดิจิทัล
ก.ล.ต. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมบล็อกเชน
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัท ดีเอสแด็ค (ประเทศไทย) จำกัด ถูกเพิกถอนจากการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ก.ล.ต. ขอให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่รัดกุมสำหรับการลงทุนหรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล