Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวต่อไปอีก เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขระบบงานและคืนทรัพย์สินลูกค้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 | ฉบับที่ 112 / 2564


คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติขยายระยะเวลาให้ บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (Huobi) แก้ไขระบบงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งปรับปรุงระบบงานและบุคลากรให้มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ และสั่งการให้ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวต่อไปอีก จนกว่าจะแก้ไขระบบงานและบุคลากรได้ตามประเด็นข้างต้น และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้กลับมาให้บริการได้ตามปกติ พร้อมกับให้ดำเนินการคืนทรัพย์สินตามความประสงค์ของลูกค้าภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มีมติสั่งการตามมาตรา 35 วรรคสองแห่ง พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ให้ Huobi ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ระงับการให้บริการชั่วคราว และแก้ไขประเด็นข้อบกพร่องของระบบงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และบริษัทได้มีหนังสือแจ้งขอระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 พิจารณาแล้วเห็นว่า Huobi ได้แก้ไขในประเด็นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งการไปเพียงบางส่วน และยังไม่สามารถแก้ไขประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องสำคัญได้อย่างครบถ้วน คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงมีมติสั่งการโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 วรรคสองแห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไปอีกจนกว่าจะแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการมอบหมายงาน ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า และระบบการเปิดบัญชีและพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าที่ยังไม่แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งแก้ไขระบบงานตามที่บริษัทแจ้งมา กล่าวคือ จัดหาแพลตฟอร์มและผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหม่เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้บุคลากรมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งนำส่งผลการแก้ไขต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดย Huobi จะเริ่มประกอบธุรกิจต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้สั่งการให้บริษัทคืนทรัพย์สินตามความประสงค์ของลูกค้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งหากลูกค้าไม่มารับทรัพย์สินคืนภายในกำหนดเวลา บริษัทจะต้องดำเนินการจัดให้มีการฝากทรัพย์สินไว้ในระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย และรายงานยอดทรัพย์สินคงค้างของลูกค้าต่อ ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในทุกสิ้นวันทำการจนกว่าจะแล้วเสร็จ

__________________________ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. ให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ชี้แจงกรณียื่น Moratorium relief ต่อศาลสิงคโปร์
ก.ล.ต. เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ดำเนินการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2565
ก.ล.ต. จัดทำแบบฟอร์มรับแจ้งข้อมูล เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ได้รับผลกระทบกรณี Zipmex
ก.ล.ต. ให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล