Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อพษ. 16/2562

การออกประกาศกำหนดเหตุการณ์สำคัญที่บริษัทจดทะเบียนต้องรายงานต่อสำนักงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการรายงานข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยสนับสนุนให้ ก.ล.ต.ใช้มาตรการบังคับโดยตรงกับกรรมการและผู้บริหาร กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการรายงานข้อมูลตามประกาศและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบัน โดยมีมาตรการบังคับโดยตรงกับกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2. เหตุการณ์สำคัญที่บริษัทจดทะเบียนต้องรายงานพร้อมเหตุผลต่อสำนักงาน2.1 เพิ่มทุนหรือลดทุน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.2 จ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.3 การควบกิจการเข้าด้วยกันกับบริษัทอื่น

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.4 เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.5 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.6 ออกหลักทรัพย์ใหม่หรือกระทำการใด ๆ (1) อันมีผลกระทบสิทธิผู้ถือหลักทรัพย์แปลงสภาพหรือกระทบต่อการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2) โดยมีเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งมีผลต่อการไถ่ถอน ยกเลิก หรือการครบกำหนดของหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งหมดหรือบางส่วน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.7 กู้ยืมเงินเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหรือออกตราสารหนี้ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.8 ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื่นเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งมิใช่ธุรกิจปกติหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ยกเว้นเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงาน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.9 ผิดนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน หรือการออกตราสารหนี้ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.10 เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทใหญ่และเป็นผลให้เปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมบริษัทจดทะเบียน (การเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมบริษัทจดทะเบียน หมายถึง การได้มาซึ่งหุ้นจนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จนถึงหรือข้ามร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.11 การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน(เฉพาะขนาดรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.12 เลิกกิจการหรือมีการชำระบัญชี

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.13 ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น เป็นผลให้บริษัทอื่นมีสภาพหรือสิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อย

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.14 การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เฉพาะขนาดรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.15 ได้มาหรือเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.16 มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ (ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับ การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.17 มีข้อพิพาทที่สำคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินงาน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.18 ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.19 บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือมีการเปิดเผยสารสนเทศในตลาดหลักทรัพย์อื่น (เฉพาะกรณีที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีหน้าที่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงาน)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.20 มีมติให้ซื้อหุ้นคืนหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน(เฉพาะขนาดรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 

ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

 

 


สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกัลยา ไม้สุวรรณกุล / นางสาววรวรรณ อภินันท์กูล ฝ่ายพัฒนาบริษัท สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2033-9610 / 0-2033-9604 อีเมล corgov@sec.or.th