Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บทศึกษา / บทวิจัย
บทศึกษา / บทวิจัย
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > บทศึกษา / บทวิจัย
ข่าว / ข้อมูลเผยแพร่ของ ก.ล.ต
รายงานประจำปี
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
SEC Working Papers Forum
ข่าว ก.ล.ต.
สุนทรพจน์ ปาฐกถา
วารสาร / เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
อบรม / สัมมนา
บทสัมภาษณ์ / บทความ
สถิติ
บทศึกษา / บทวิจัย
บทศึกษา / บทวิจัย

บทศึกษา / บทวิจัย

​กันยายน 2557 ​การสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณให้คนไทย
 
ตุลาคม 2555
แนวทางการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียนและการเตรียมความพร้อมของไทย เอกสารวิจัยส่วนบุคคลตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา พุทธศักราช 2554 - 2555 โดย นางทิพยสุดา ถาวรามร ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
มีนาคม 2553
รายงานการดูงานโครงก​ารศึกษาโครงสร้าง SRO ที่เหมาะสมกับตลาดทุนไทย ณ มาเลเซียและเกาหลีใต้
กุมภาพันธ์ 2553
ผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจในการลงทุนของประชาชนปี 2553
ความต้องการของผู้ลงทุนการเป็นผู้ให้ความรู้เพื่อการลงทุนและคุ้มครองผู้ลงทุน
สิงหาคม 2551​
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ ​
มีนาคม 2551
สรุปผลการประชุมคณ​ะทำงานเพื่อศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิงหาคม 2548
ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการดำเนินงาน และภาพลักษณ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต
กันยายน 2546​
เงินได้เลี้ยงชีพหลังเกษียณจากการออมผ่านแหล่งเงินออมระยะยาว
มีนาคม 2546​​
สภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ หลังแก้ไขเกณฑ์จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ
เดือนกันยายน 2544

 

2545 - 2546​

ความจำเป็นและแนวทางในการพัฒนาตลาดทุนไทย เอกสารวิจัยส่วนบุคคลตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษ พุทธศักราช 2545 -2546 โดย นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์​ ​
พฤษภาคม 2545​​
รายงานผลการสำรวจพฤติกรรม ความต้องการ ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของผู้ลงทุนเกี่ยวกับการลงทุน
พฤศจิกายน 2544​​
สภาวะการแข่งขันและนโยบายเกี่ยวกับใบอนุญาตในธุรกิจจัดการกองทุนรวมของไทย
พฤศจิกายน 2543​​
รายงานสรุปสาระสำคัญของผลการศึกษา ตามโครงการ Asset Securitization in Thailand โดยได้รับความช่วยเหลือจาก Asian Development Bank ​
พฤศจิกายน 2543​​
บทบาทตลาดทุนไทยในการระดมทุนสู่ภาคธุรกิจ
พฤศจิกายน 2542​​
ต้นทุนของผู้ระดมทุนในตลาดทุนไทย
กันยายน 2542​
ความรู้ความเข้าใจของผู้ลงทุนในกองทุนรวม​
มิถุนายน 2542​​
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ : ความอยู่รอดและนโยบายของรัฐ 
เมษายน 2542​​ การเสริมสร้าง good corporate governance ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
ธันวาคม 2541​​​
ต้นทุนการกำกับบริษัทหลักทรัพย์
เมษายน 2540​ ​ผลกระทบของข่าวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ปรับปรุงล่าสุด 06 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map