Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แผนผังเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > แผนผังเว็บไซต์
หน้าแรก
รู้จัก ก.ล.ต.
บทนำ
ประกาศเจตจำนงของ ก.ล.ต.
ธรรมาภิบาลองค์กร
ธรรมาภิบาลการลงทุน
นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอรัปชัน
โครงสร้างองค์กร
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
รายงานประจำปี
งบประมาณ ปี 2562
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562
แอนิเมชัน รู้จัก ก.ล.ต.
ส่งเสริมและพัฒนา
ทิศทางและบทบาทของ ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุน
พัฒนาการในตลาดทุน
ดำเนินคดี
บทนำ
สถิติรายปี
ค้นหาข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย
กำกับดูแลการระดมทุน/ตราสาร
ออกทุน / หนี้
What's New
หลักการ/วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
ข้อมูลการเสนอขายตราสารทุน / หนี้
รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
ค้นหารายชื่อกรรมการ /ผู้บริหารบริษัท
บังคับใช้กฎหมาย
คู่มือ / แนวปฏิบัติ
การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 59
Crowdfunding
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
ออกกองทุนรวม / อื่น ๆ
What’s New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย/กฎเกณฑ์
ข้อมูลกองทุนรวม / อื่นๆ
บังคับใช้กฎหมาย
ควบรวมกิจการ
What's New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
ข้อมูลการควบรวมกิจการ
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
บังคับใช้กฎหมาย
ผู้ลงทุน
ก.ล.ต. กับผู้ลงทุน
กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ/ตลาดรอง
ตัวกลาง
What’s New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
การให้ความเห็นชอบ
ค้นหาข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย
ประกาศ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับ ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
เกณฑ์เกี่ยวกับการรายงาน
แก้ไข / ตรวจสอบ /พิมพ์หนังสือรับรอง
การจัดการลงทุน
What’s New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
การให้ความเห็นชอบ
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
บังคับใช้กฎหมาย
Wealth Advisor
บริการออกแบบการลงทุน
Wealth Advisor
ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
ตลาดหรือศูนย์ซื้อขาย
สำนักหักบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
Cross-border offering of funds
ข่าว / ข้อมูลเผยแพร่ของ ก.ล.ต
รายงานประจำปี
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
SEC Working Papers Forum
ข่าว ก.ล.ต.
สุนทรพจน์ ปาฐกถา
วารสาร / เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
อบรม / สัมมนา
บทสัมภาษณ์ / บทความ
สถิติ
บทศึกษา / บทวิจัย
ข้อมูลที่ยื่นกับ ก.ล.ต.
ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต / ขี้นทะเบียน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)
งบการเงิน
หนังสือชี้ชวน / แบบ filing
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์
คำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
รายงานประจำปีบริษัทจดทะเบียน
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59)
ค้นหาเอกสารทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน
จำนวนสิทธิออกเสียงของ บจ. ที่ซื้อหุ้นคืน (treasury stock)
รายงานประจำปีกองทุนรวม
รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (246-2)
รายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
กำหนดส่งรายงานต่าง ๆ
สรุปข้อมูลบริษัทจดทะเบียน
รายงานตามมาตรา 57
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
พระราชบัญญัติ / พระราชกำหนด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวงการคลัง
ค้นหาประกาศ
กฎหมายและประกาศที่ออกรายปี
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
กระบวนการออกกฎเกณฑ์
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
Towards International Excellence
The Financial Sector Assessment Program (FSAP)
Accounting and Auditing ROSC (AA ROSC)
Corporate Governance-Report on the Observance of Standards and Codes (CG-ROSC)
Corporate Governance Watch (CG-Watch)
การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย (Doing Business 2019) สำหรับตัวชี้วัดด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย
ติดต่อ ก.ล.ต.
ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์
วันหยุดทำการ
SEC Help Center
จัดซื้อจัดจ้าง
ร่วมงานกับเรา
ฝึกงาน
การชำระเงินผ่าน QR Code
การชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร​
งดของขวัญ แบ่งปันความสุข
Useful Links
โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด
รายละเอียดโครงการ "หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด"
Brochure โครงการ
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมโครงการ
ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
ข่าวสารโครงการ
Facebook
หนังสือหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด
“START-TO-GROW” Newsletter
ASEAN CIS
List of approved ASEAN CIS
Standard of Qualifying CIS
Handbook for CIS Operators of ASEAN CISs
SEC's Relevant Regulations
Required documents for an approval of ASEAN CIS
ASEAN CIS Fact Sheet Template
On-going requirements of CIS Operators
FAQs
SEC Help Center
รู้จัก SEC Help Center
เรื่องร้องเรียนที่ SEC Help Center สามารถช่วยท่านได้
แนวทางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ตัวอย่างเอกสารประกอบการร้องเรียน
เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นอาจช่วยท่านได้
การให้เบาะแส
บริการข้อมูล
ช่องทางการร้องเรียน / สอบถามข้อมูล
อนุญาโตตุลาการ
แบบฟอร์มการร้องเรียน
ร้องเรียนบุคลากร ก.ล.ต.
โครงการ “หุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย”
รายละเอียดโครงการ
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมโครงการ
ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
Facebook
“START-TO-GROW” Newsletter
โครงการส่งเสริมการระดมทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map

หน้าแรก

:

แผนผังเว็บไซต์