Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อบรม / สัมมนา
อบรม / สัมมนา
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > อบรม / สัมมนา
ข่าว / ข้อมูลเผยแพร่ของ ก.ล.ต
รายงานประจำปี
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
SEC Working Papers Forum
ข่าว ก.ล.ต.
สุนทรพจน์ ปาฐกถา
วารสาร / เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
อบรม / สัมมนา
บทสัมภาษณ์ / บทความ
สถิติ
บทศึกษา / บทวิจัย
อบรม / สัมมนา

เอกสารประกอบการสัมมนา 
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยและยุโรป
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้อง 1601 สำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต 

 

1. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป General Data Protection Regulation (GDPR)
    ผู้บรรยาย : คุณวรรณวิทย์ อาขุบุตร  Principal Partner and Founder บริษัท พริวี่ พาร์ทเนอร์ จำกัด 
     - บันทึกการบรรยาย  
     -
เอกสารประกอบการบรรยาย

2. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
    ผู้บรรยาย : คุณจักรพงษ์ ชาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

     - บันทึกการบรรยาย
     - เอกสารประกอบการบรรยายGood IT Governance : Risk Management and Data Responsibility"
(การกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: การจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบต่อข้อมูล)

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 
1. บทสรุปผู้บริหาร – การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคณะกรรมการบริษัท  
2. แนวโน้มและสถานการณ์ความเสี่ยงขององค์กรธุรกิจ ในปี 2018
    วิทยากร :
3. บทเรียนจากกรณีภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในองค์กรธุรกิจ
    วิทยากร :
4. ความรับผิดชอบต่อข้อมูล หัวใจสำคัญของธรรมภิบาลด้านข้อมูล
 

งานสัมมนา ​การเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่ 

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Striving for Sustainability Through Disruption : Purpose Beyond Profit
- แนวทางในการเตรียมความพร้อม "การเปิดเผยข้อมุลตาม CG Code ใหม่"
- เตรียมความพร้อมอย่างไรกับ "การเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่"

- บันทึกงานสัมมนา ช่วงที่ 1 | ช่วงที่ 2  

Knowledge Sharing 1/2018: การจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8:30 น. – 12:00 น.
ณ ห้องประชุม 1501 ชั้น 15 สำนักงานคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- เอกสารเผยแพร่ Enhancing Long-Term Investment Outcome For All with Investment Policy”
คุณวรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 

-เอกสารเผยแพร่ “การจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน”
คุณโสมสุดา ตันจันทร์พงศ์ ผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บทบาทผู้ลงทุนสถาบันกับการสร้างธรรมาภิบาลการลงทุน
บรรยายที่ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561
 PDF
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEC Conference 2018

วันที่ 15 มกราคม 2561

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีปฏิบัติสำหรับบอร์ด ในการกำกับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์

 

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08:30 - 12:00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

- Presentation session 1 part 1
- Presentation session 1 part 2
- Presentation session 2
- เอกสารประกอบการสัมมนา session 3


Roundtable Discussion: เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2560
การสร้างคุณค่าการลงทุนด้วย
I Code

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 8:30 น. – 12:00 น.
ณ ห้องบอลรูม
I – II ชั้น 4 โรงแรม คอนราด กรุงเทพฯ ถนนวิทยุ

- เอกสารเผยแพร่ Session I:
- เอกสารเผยแพร่ Session II:
 
บรรยากาศงาน Roundtable Discussion: “การสร้างคุณค่าการลงทุนด้วย I Code”
https://youtu.be/IeoAtnjJJpw

Roundtable Discussion Session I: Value Creation
กับ ผู้ลงทุนสถาบันยุค 4.0
https://youtu.be/uCpCBmhkwwQ

Roundtable Discussion Session II: ธรรมาภิบาลการลงทุน: From “Will” to “Can”
https://youtu.be/nmxTFFkvmoc
 

การสัมมนา เรื่อง "บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านภัยไซเบอร์ ความท้าทายและทางออก"

 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 

       - เอกสารประกอบการสัมมนา  

 

การสัมมนาเรื่อง "Institutional Investors Forum: Thailand's Investment Governance Code ("I Code")

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

- ประวัติวิทยากร
            - Ms. Pru Bennett
               Presentation Shareholder Stewardship in Asia.pdf
            - Mr. Edphawin Eddy Jetjirawat
            - Mr. Rapee Sucharitakul
            - Ms. Voravan Tarapoom
 

SEC Conference 2017
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560

  

 
ปรับปรุงล่าสุด 08 มีนาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map