ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเกือบทุกฟังก์ชั่นของการทำงาน และมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาคการเงิน (FinTech) จากการวิจัยจาก Accenture พบว่าใน Asia Pacific เองมีการเติบโตของการลงทุนใน FinTech เป็นอย่างมากจาก 31,897 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 125,703 ล้านบาทในปี 2558 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่า FinTech จะเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกรรมภาคการเงินมากขึ้น และอาจจะเข้ามาแทนที่ธุรกรรมภาคการเงินแบบทั่วๆไปได้
 
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้เล็งเห็นความสำคัญและต้องการให้ stakeholder ในตลาดทุนไทย ทราบถึง ผลกระทบ โอกาส และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ FinTech เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  สำนักงานจึงจัดให้มี “FinTech Forum” ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางเสริมสร้างให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องดังกล่าว โดยมีการจัดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้ รวมทั้งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานในเรื่องนี้
 
​Future Event

 Data Driven: The Challenge of Predictive Finance

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

  

 
  
กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

● Integrating AI into Capital Market / 28 พฤษภาคม 2561              

 

● FinTech Convergence and Financial Service Transformation / 13 กุมภาพันธ์ 2561              

 

● Distributed Ledger Technology Revolution 2018

 

 

● Blockchain & Potential Uses in Thailand 

 

● Smart Devices as FinTech Enablers

 

 

● FinTech Forum : Cyber Is the Modern Battlefield


 

 ● FinTech Forum : FinTech Challenge Pushing the Boundary

 
  
 
 
 FinTech Forum : Getting Ready for Financial Disruption in 2017
 
 

 
 FinTech Forum: Blockchain
 
 
 
FinTech Forum: FinTech Data Analytics / 15 มิถุนายน 2559

 

 

 
 
FinTech Forum: FinTech Ecosystem

  

จากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีไม่ว่าจากโครงข่ายการสื่อสารที่รวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงการให้บริการต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งผลให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ sensors ต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ซึ่งส่งข้อมูลเป็นจำนวนมหาศาลผ่านโครงข่ายเข้าไปสู่ Machine Learning Algorithms ทำให้ผู้ให้บริการสามารถสร้างสรรค์บริการในรูปแบบใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ลงทุนได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเงินและการลงทุน ที่เป็นการให้บริการไม่มีการผลิตสินค้าที่จับต้องได้ จึงเป็นภาคธุรกิจที่มีต้นทุนต่ำ เมื่อเปรียบจาก GDP แล้วภาคการเงินและการลงทุนจัดเป็นภาคธุรกิจที่มีมูลค่าสูง จึงเป็นที่สนใจต่อกลุ่ม Startups เป็นอย่างมาก แต่แน่นอนว่ากลุ่ม Startups เองแม้จะมีความคล่องตัวที่สูงกว่ากลุ่มผู้ประกอบธุรกิจการเงินและการลงทุนเดิม สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีอิสระมากกว่า ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาบุกตลาดได้อย่างเต็มที่เพราะ ไม่แหล่งเงินทุน ไม่คุ้นเคยกับเกณฑ์การกำกับ และ ไม่มีฐานลูกค้า การร่วมมือกัน (Co-petition) ระหว่างผู้ประกอบการเดิม และกลุ่ม Startups จึงเป็นเส้นทางที่มีความยั่งยืนมากกว่า จึงสามารถสังเกตได้ถึงแนวโน้มการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการเดิม และกลุ่ม Startups ในการทำ FinTech จากทั้งฝั่งธุรกิจการเงินและการลงทุน และผู้ให้บริการโครงข่ายการสื่อสาร (Telecom)
 
ในต่างประเทศกระแส FinTech ก็มีการลงทุน บ่มเพาะ พร้อมกับการแข่งกันดึงดูด Startups และ แรงงานฝีมือด้าน FinTech กันเป็นอย่างมาก แต่ปัจจัยที่เป็นความท้าทายหลักในวงการ FinTech ก็ยังคงเป็นเรื่องของเกณฑ์การกำกับที่ไม่แน่นอน (43% จากข้อมูลการสำรวจของ Business Insider) ดังนั้นจึงเป็นที่สังเกตได้ในการเปลี่ยนแปลงจากฝั่งผู้กำกับดูแลและผู้ประกอบการเดิม ที่ออกมาสนับสนุนการบ่มเพาะและให้เงินทุนแก่ FinTech Startups พร้อมกับออกมาให้ความช่วยเหลือ เช่น จัดสภาพแวดล้อมจำลองให้ผู้ที่มีความสนใจได้สามารถทดลองผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ (Sandbox)  การปรับเกณฑ์หรือให้ผลประโยชน์ด้านภาษี เป็นต้น จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นสามารถสรุปได้ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ FinTech เพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนา FinTech ในประเทศที่สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศ
SEC FinTech Forum : FinTech Ecosystem
วัน-เวลา
: 1 เมษายน 2559 13:00 – 16:30 น.
สถานที่
ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต
กลุ่มผู้ร่วมประชุม
ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ที่มีส่วนในการกำหนดแผนธุรกิจ บริหารความเสี่ยง ผู้ที่มีแนวคิดในนวัตกรรมใหม่ หรือผู้ที่มีศักยภาพในการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ stakeholder ในตลาดทุน ได้ทราบถึง ผลกระทบ โอกาส และความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับ FinTech Ecosystem
 
เวลา
Agenda
13:00 – 13:20 น.
ลงทะเบียน
13:20 – 13:30 น.
เปิดงาน
13:30 – 14:00 น.
“4G Communication Infrastructure : Disruptive Opportunity for Thai Financial Sector”
โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
14:00 – 14:10 น.
Q & A
14:10 – 14:40 น.
“FinTech Adoption : Lead by Example”
โดย คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ประธาน KASIKORN BUSINESS-TECHNOLOGY GROUP
14:40 – 14:50 น.
Q & A
14:50 – 15:10 น.
Networking
15:10 – 15:40 น.
“FinTech Ecosystem  : Global Landscape”
โดย คุณพรทิพย์ กองชุน ประธานฝ่ายปฎิบัติการ และผู้ร่วมก่อตั้ง JITTA
15:40 – 15:50 น.
Q & A
15:50 – 16:20 น.
“FinTech Ecosystem  : Thailand Landscape”
โดย คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ Co-founder ของ Techsauce
16:20 – 16:30 น.
Q & A
 
 
 

 

FinTech Forum: นวัตกรรมระบบชำระเงิน

 
ระบบการชำระเงินนั้นถือเป็นพื้นฐานของทุกธุรกรรมหากการชำระเงินนั้นทำได้ยากก็ยิ่งทำให้ธุรกรรมต่อ ๆ ไปได้รับผลกระทบเช่นกัน บนโลกที่ระบบต่างๆเชื่อมต่อกันมากขึ้นในโลกที่ไร้พรหมแดน การโอนเงินไปต่างประเทศเนื่องจากต้องผ่านตัวกลาง ๆ และต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศ หรือแม้แต่ในภายในประเทศเองแต่ละธนาคารก็มีโครงสร้างข้อมูลไม่เหมือนกันจึงทำให้จำเป็นต้องนำข้อมูลมากระทบยอดในภายหลังเพิ่มค่าใช้จ่ายและเวลา ในขณะที่สภาพแวดล้อมในประเทศไทยมีการใช้เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ถึง 83 ล้านเบอร์ซึ่งมีจำนวนเยอะมากกว่าประชากรของประเทศด้วยซ้ำ นับเป็นโอกาสที่จะช่วยผลักดัน Digital Economy ให้เกิดขึ้นได้ถ้ามีระบบที่รวดเร็ว ราคาถูก ปลอดภัย เชื่อถือได้ ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ชาญฉลาด จะสามารถทำให้เกิดการทำธุรกรรมอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นมากขึ้น ซึ่งทางสำนักงาน กลต. เห็นถึงความสำคัญของระบบชำระเงินจึงเห็นชอบให้มีการจัด FinTech Forum ในด้านนวัตกรรมระบบชำระเงินขึ้น
 
​Agenda:
​8:30  9:00 น.
ลงทะเบียน
​9:00  9:15 น.
เปิดงาน
​9:15  10:00 น.
The promise and Pitfalls of Digital Financial Services” รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
​10:00  10:45 น.
A perspective of Digital Technology Applications for Payment Systems in Thailand” ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
​10:45  11:15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
​11:15  12:00 น.
​Panel discussion Perspective impact of Payment system innovations on Thai Capital Market” + รับฟังข้อเสนอแนะจากภาครัฐ/เอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน์ ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ ดำเนินรายการโดย ดร.กำพล ศรธนะรัตน์
 
 

แนะนำหัวข้อ / ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับ FinTech

 

 
 
​​